Cserény

Cserény

Uticélok / Felvidék / Zólyom
Nehézségi szint:
1/10

Cse­rény közép­ko­ri tele­pü­lé­sé­nek bőven van mon­da­ni­va­ló­ja az erre járó magyar turis­tá­nak. A zólyo­mi ispán­ság bir­to­kát III. And­rás király 1300-ban har­ci érde­me­i­ért Madách Imre ősé­nek, Kür­tö­si Pál comes­nak ado­má­nyoz­ta. Ő épí­tet­te a góti­kus Szent Már­ton temp­lo­mot, mely­nek fala­it kora­be­li, 14. szá­za­di fres­kók díszí­tik. A török veszély ide­jén fal­lal vet­ték körül, majd harang­to­ronnyal is meg­tol­dot­ták a temp­lo­mot, mely­nek 1483-ban készí­tett góti­kus oltá­ra ma a Magyar Nem­ze­ti Galé­ri­á­ban lát­ha­tó. A temp­lom­ba a plé­bá­nos segít­sé­gé­vel jut­ha­tunk be; a plé­bá­nia tele­fon­szá­ma: 00421484192052.

A falu­tól észak­ra egy külö­nös kilá­tó­ból vehet­jük szem­ügy­re a tájat.

(A jel­vény­szer­ző moz­ga­lom iga­zo­ló­pont­ja a góti­kus temp­lom.)

Hazajáró epizódban szerepelt: