Alsókubin

Uticélok / Felvidék / Árva
Nehézségi szint:
2/10

Az Árva folyó völ­gyé­nek régi köz­pont­ja Alsó­ku­bin. Az Árpád-kori tele­pü­lés olyan szé­pen fej­lő­dött a szá­za­dok folya­mán, hogy előbb váro­si jogot kapott, majd 1683-ban a vár­me­gye új szék­he­lye lett. Azért még talá­lunk itt egy darab­ka óvá­rost, ahol az egy­ko­ri megye­há­za, hom­lok­za­tán a vár­me­gye címe­ré­vel, és a főtér régi épü­le­tei emlé­kez­tet­nek a bol­do­gabb idők­re.

A több mint 600 éves kato­li­kus temp­lom beren­de­zé­se még a régi. Szár­nyas oltá­ra 16. szá­za­di, falán magyar neme­si sír­em­lék.

Hazajáró epizódban szerepelt: