A Karcsák (Egyházkarcsa, Királyfiakarcsa)

Uticélok / Felvidék / Csallóköz
Nehézségi szint:
2/10

A hagyo­mány sze­rint a hét vezér egyi­ké­nek fia, Kor­cán a Csal­ló­köz­ben tele­pe­dett le. A nem­zet­ség ága­i­nak szál­lá­sa­i­ból kelet­kez­tek később a külön­bö­ző elő­ta­gú Kar­csa tele­pü­lé­sek.

A 12 kisebb falu a közép­kor­ban egy közös temp­lo­mot épí­tett, Szent Ber­ta­lan tisz­te­le­té­re. Így lett a Kar­csák egy­há­zi köz­pont­ja Egy­ház­kar­csa.

Király­fia­kar­csán a Szent Ist­ván-szob­rá­val szem­ben áll a nem­rég fel­ál­lí­tott Magya­rok Nagy­asszo­nya-szo­bor. Rie­ger Tibor alko­tá­sa arra emlé­kez­tet, hogy a Szűz­anya oltal­má­ba aján­lott orszá­got nem lehet föl­di tör­vé­nyek­kel fel­da­ra­bol­ni.

Itt van a Cser­kész­li­get is, ami ked­ve­zőbb idő­já­rá­si viszo­nyok között, ami­kor meg­te­lik fia­ta­lok­kal, iga­zi magyar közös­sé­gi tér­ré válik.

Hazajáró epizódban szerepelt: