Rupnica

Rupnica

A Papuk-hegy­ség­ből észak­ra folyó Dje­dovi­ca-patak völ­gyé­ben kivé­te­les ter­mé­sze­ti kép­ződ­mé­nyek­re, az egy­kor itt műkö­dött vul­kán meg­kö­ve­se­dett lává­já­ból kelet­ke­zett bazalt­osz­lo­pok­ra lel­het a kirán­du­ló. Az egy­ko­ri kőbá­nya terü­le­tét 1948-ban nyil­vá­ní­tot­ták védet­té. A leg­ré­gibb kőze­tek kora a 70 mil­lió évet is elér­he­ti.

A jel­vény­szer­ző moz­ga­lom iga­zo­ló­pont­ja az egy­ko­ri bánya­ud­var.
Magas­ság: 269 m
Nyit­va: 0–24
Meg­kö­ze­lí­tés: Atyi­na felől.