Házavató és Magas Kő túra a Kárpátaljai Hazajáró Egylet szervezésében

Házavató és Magas Kő túra a Kárpátaljai Hazajáró Egylet szervezésében

Nagy öröm­mel tudat­juk Vele­tek, hogy a hét­vé­gén fel­avat­tuk a Kár­pát­al­jai Haza­já­ró Egy­let ven­dég­há­zát Fel­ső­ge­re­ben­ben.

Novem­ber 28-án Kár­pát­al­ja Fel­ső­ge­re­ben tele­pü­lé­sén került sor a Haza­já­ró ven­dég­ház ava­tó ünnep­sé­gé­re. A 2019-ben lét­re­jött Kár­pát­al­jai Haza­já­ró Egy­let meg­ala­ku­lá­sa óta már leg­alább száz aktív tag­gal ren­del­ke­zik. A hon­is­me­re­ti és egyéb túrá­kat szer­ve­ző egye­sü­let cél­ja Kár­pát­al­ja ter­mé­sze­ti lát­ni­va­ló­i­nak meg­is­me­ré­se és meg­is­mer­te­té­se a szé­le­sebb közön­ség­gel. Ahogy azt Bíró And­rás, a civil szer­ve­zet elnö­ke a meg­nyi­tó ünnep­sé­gen elmond­ta, a 2020-as év sok nehéz­sé­get hozott, még­is volt pozi­tív hatá­sa is a jár­vány­ügyi kor­lá­to­zá­sok­nak. Neve­ze­te­sen, hogy a szer­ve­zet moz­ga­tó­ru­gó­i­vá vált embe­rek­nek a COVID-19 jár­vány kitö­ré­se miatt volt ide­jük ötle­tel­ni, szer­vez­ni, ter­vez­ni, a nagy bezárt­ság után pedig sokan vet­tek részt a gyö­nyö­rű kár­pát­al­jai tájak­ra szer­ve­zett prog­ram­ja­i­kon. Mind­ez az idén sike­re­sen lezaj­lott 16 túrá­ban nyil­vá­nult meg. Már dol­goz­nak a 2021-es prog­ra­mo­kon, és kiemelt jelen­tő­ség­gel bír szá­muk­ra az is, hogy élet­tel tölt­sék meg a Haza­já­ró ven­dég­há­zat.

Tar­pai József, az épü­le­tet tulaj­don­ló Zahid Finans Gro­up Kft. igaz­ga­tó­ja köszön­tő­jé­ben elmond­ta, hogy a magyar kor­mány által finan­szí­ro­zott Magyar Ház Prog­ram kere­té­ben meg­vá­sá­rolt épü­let koráb­ban is turisz­ti­kai funk­ci­ót látott el. A Csiz­már Sarol­ta által működ­te­tett Verec­ke ven­dég­ház a Verec­kei-hágó­ra kirán­du­lók fon­tos meg­ál­ló­he­lye volt. Örö­mét fejez­te ki az iránt, hogy jó kezek­be került az épü­let üze­mel­te­té­se és kiemel­te annak fon­tos­sá­gát, hogy legye­nek olyan biz­tos magyar turis­ta­bá­zi­sok Kár­pát­al­ja szer­te, mint ami­lyen pél­dá­ul a Kár­pát­al­jai Magyar Nagy­csa­lá­do­sok Egye­sü­le­te tulaj­do­ná­ban lévő Vad­völgy pan­zió az Uzso­ki-hágó köze­lé­ben, illet­ve mos­tan­tól a Haza­já­ró ven­dég­ház, melyek­be remél­he­tő­leg nem csak Kár­pát­al­já­ról, hanem az egész Kár­pát-meden­cé­ből érkez­nek majd ven­dé­gek.

A meg­nyi­tó ünnep­ség után egy kis csa­pat egy gya­log­tú­rán vett részt, mely­nek cél­pont­ja a Magas Kő nevet vise­lő szik­la volt. A több, mint 700 m ten­ger­szint felet­ti magas­ság­ban elhe­lyez­ke­dő ter­mé­sze­ti lát­vá­nyos­ság eléré­sé­hez mint­egy 2,5 km‑t kel­lett meg­ten­ni­ük a részt­ve­vők­nek, közel 400 m szint­kü­lönb­ség leküz­dé­se mel­lett. A Verec­kei-szo­ros­ra és Fel­ső­ge­re­ben tele­pü­lés­re néző párat­lan kilá­tás azon­ban min­den­kit kár­pó­tolt a fára­dal­ma­kért. A Him­nusz elének­lé­se után a bát­rab­bak tovább indul­tak a hegy leg­ma­ga­sabb pont­já­nak meg­hó­dí­tá­sá­ra. A túrá­ról vissza­té­rő­ket finom gulyás­le­ves vár­ta.

Köszön­jük a képe­ket Var­ju Zol­tán­nak.