Hazatérés a Börzsönybe

Hazatérés a Börzsönybe

Hogy a foot­ball 55 év után való­ban hazatér‑e Ang­li­á­ba, az majd vasár­nap késő­es­te kide­rül, ám az már bizo­nyos­ság, hogy a Haza­já­ró túrák 8 hónap után ismét haza­tér­het­tek a Magas-Bör­zsöny bér­ce­i­re!

Nyolc hónap. Ennyi idő telt el az utol­só Bör­zsöny­ben ren­de­zett túránk óta, így ala­po­san fel kel­lett fris­sí­te­ni az emlé­ke­ket, hogy hol is tárol­juk a ren­de­zés­hez hasz­nált bélyeg­ző­ket, moli­nó­kat és a töb­bi fon­tos esz­közt, ame­lyek nél­kü­löz­he­tet­le­nek a Kal­de­ra 25 lebo­nyo­lí­tá­sá­hoz. Magát a távot most nem kel­lett külön bejár­ni, hisz heten­te, két­he­ten­te meg­for­dul­tunk a Vul­kán­tú­ra kis­test­vé­ré­nek útvo­na­lán, így jól­eső­en kons­ta­tál­hat­tuk, hogy a terep­pel ezút­tal nem lesz gond. Ami még nehéz­sé­get oko­zott a fel­ké­szü­lés­ben, az a magyar-fran­cia meccs, amely júni­us 19-én sok tag­tár­sun­kat a Pus­kás sta­di­on­ba szip­pan­tott. Ezért is külön köszö­net Fórizs-Kun Esz­ter­nek, Fűri Lász­ló­nak és Jakab Sán­dor­nak, akik az ellen­őr­ző pon­to­kon osz­tot­ták a pecsé­te­ket és a bíz­ta­tó sza­va­kat.

A nem szok­vá­nyos előz­mé­nyek után izga­tot­tan érkez­tünk Kemen­cé­re, ahol az idei évben a Gabó Fagyi­zó volt a Kal­de­ra 25 tel­je­sít­mény­tú­ra és a 12 kilo­mé­te­res veze­tett túra házi­gaz­dá­ja. Előb­bi­re 125-en sereg­let­tek össze, köz­tük sok régi moto­ros a tel­je­sít­mény­tú­rás szcé­ná­ból illet­ve sokan a Haza­já­ró Egy­let sora­i­ból. A tava­lyi évvel ellen­tét­ben ezút­tal az idő­já­rás velünk volt, így volt mit cso­dál­ni az útvo­nal kilá­tó­pont­ja­in. Az Ipoly­Feszt kere­té­ben ren­de­zett veze­tett túrá­ra is bene­vez­tek 40-en; őket Szi­va Zol­tán bará­tunk kala­u­zol­ta fel a Hol­ló-kő csú­csá­ra.

A túrán szer­zett élmé­nye­ken túl a cél­ban min­den­kit a házi­gaz­da, Sági Gábor szar­vas­gu­lyá­sa várt, és aki idő­ben beért, az szem­ta­nú­ja lehe­tett annak is, miként rabol tőlünk pon­tot a 2018-as világ­baj­nok fran­cia csa­pat. A nap fény­pont­ja a tava­lyi év Haza­já­ró kupá­i­nak kiosz­tá­sa volt, ame­lyet jó néhá­nyan csak most tud­tak átven­ni a hosszú­ra nyúlt túra­men­tes idő­szak után. Köszö­net min­den­ki­nek, aki eljött a Kal­der­ára, foly­ta­tás októ­ber­ben a Bör­zsöny Ván­dor­tú­rán!