Tarkő-hegység — “Ama híres Tarkő s Gímes hegynek alján”
Hazajáró műsorok

Tarkő-hegység — “Ama híres Tarkő s Gímes hegynek alján”

201. rész
"A gyimesi közösség és táj nem skanzen. Nem a múlt konzerválandó darabja, hanem a globális világ egyik szeglete, a táj és ember kapcsolatának egyik alternatívája."
Babai Dániel, Molnár Ábel, Molnár Zsolt

Már majd­nem az Isten háta mögött, de leg­alább is a kato­li­kus Euró­pa hatá­rán, a Kele­ti-Kár­pá­tok kül­ső karé­ján, a Tat­ros völ­gye fölött őrkö­dik a Tar­kő-hegy­ség. Iga­zi határ­ha­vas: föld­ta­ni­lag a Pan­non- és a Mol­dáv-lemez ütkö­zé­si vona­lán emel­ke­dik, míg a tör­té­ne­lem Erdély és Mold­va hatá­rá­nak jelöl­te ki. Turis­ták rit­kán jár­ják, jel­zett ösvé­nyei alig van­nak, de hava­si lege­lők, és kaszá­lók tar­kí­tot­ta erdő­sé­ge­i­ben annál több a vad­csa­pás és a pász­tor­ös­vény. S ahogy a táj ala­kí­tot­ta a csán­gó magyar nép­lel­ket, úgy ala­kí­tot­ta Gyi­mes népe az ősva­dont hegy­vi­dé­ki kul­túr­táj­já.

Látnivalók / Székelyföld / Csíkszék

A Ter­ku­ca fölött érjük el a feny­ve­sek­kel vad­re­gé­nyes főge­rin­cet. Innen már közel esik a leg­ma­ga­sabb csúcs, a Tar-kő, amit a hely­bé­li­ek Cáp-tető­nek is nevez­nek. A kilá­tás­ta­lan, tömör erdő­ben nem könnyű ész­re­ven­ni a csú­csot.

Bővebben...

A Tar-kőtől a Naska­lat irá­nyá­ba tovább halad­va hamar elér­jük a szép kilá­tás­sal bíró Muhos hava­sát. Innen lát­hat­juk a Nagy-Hagy­mást, a Feke­te-Hagy­mást, utá­na az Egyes­kőt, az Öcsém-tetőt és a Ter­kő-mezőt.

A Muhos tete­je tör­té­nel­mi szem­pont­ból is fon­tos vidék, hiszen a II. világ­há­bo­rú­ban védel­mi rend­szer húzó­dott a hava­son. A gép­pus­ka állá­sok ennek a kor­nak a lenyo­ma­tai.

Bővebben...

Nyá­ron a Bükk-hava­son béké­sen lege­lő juh­nyá­jak és tehén­csor­dák kísé­rik utun­kat. Érde­mes fel­jön­ni ide, hiszen hami­sí­tat­lan hava­si táj vár min­ket.

Bővebben...

Az Ilia-tető a Gyi­mes­ből a Békás-szo­ros­ba veze­tő régi sze­kér­út egyik neve­ze­tes hágó­ja.

Innen a Kele­ti-Kár­pá­tok szám­ta­lan vonu­la­tát szem­ügy­re vehet­jük. Szem­ben a Feke­te-Hagy­más jel­leg­ze­tes pira­mis-tömb­je maga­so­dik.

Bővebben...

A Ter­kő-mező egy újabb neve­ze­tes iga­zo­dá­si pont. Szé­les nyer­ge a Tat­ros és az Olt víz­gyűj­tő meden­cé­jé­nek a válasz­tó­vo­na­la. Vala­hol itt talál­ko­zik egy­más­sal a Tar­kő, a Hagy­más és a Naska­lat vonu­la­ta.

Bővebben...

Van­nak helyek, ami­ket a felcsí­ki­ek „rej­tek­nek” hív­nak. Ilyen a Tol­vaj-bar­lang is, ahol a legen­da sze­rint egy rab­ló­ve­zér tanyá­zott, így itt rej­tet­te el a kin­cse­it.

Bővebben...

A Ter­kői-fenn­sík pere­me, a Tol­vaj-kő egy olyan pont, ahol a ván­dor átad­hat­ja magát a táj szép­sé­ge­i­nek. Innen cso­dá­la­tos kilá­tás nyí­lik a Csí­ki-meden­cé­re.

Bővebben...