Segesvárszék — Holt szász világ a Nagy-Küküllő mentén
Hazajáró műsorok

Segesvárszék — Holt szász világ a Nagy-Küküllő mentén

247. rész
"Olyan ifjú volt, és mégis be volt fejezve az élete. Mint egész ember halt meg. Nem is halt meg. Ott él minden magyar szívében. Mentől tovább távozik az időben, annál nagyobbra nő az alakja. Más embert eltemet az idő, Petőfit magasra emelte. Míg magyar él, haza áll, éljen Petőfi dicső emlékezete! Ragyogja be a hazát és világot!"
Jókai Mór beszéde (1899)

A Magyar Király­ság dél­ke­le­ti véd­vo­na­lán, ahol Szé­kely­föld és Király­föld talál­ko­zik, a Nagy-Kükül­lő men­ti domb­vi­dé­ken, a szé­ke­lyek és szá­szok fel­be­csül­he­tet­len érté­kű szel­le­mi hagya­té­kot és épí­tett örök­sé­get hagy­tak az utó­kor­ra. A hálát­lan utó­kor meg fog­ta magát, és mód­sze­re­sen elkezd­te lerom­bol­ni az anyag­el­vű ate­iz­mus szá­má­ra érték­te­len­né nyil­vá­ní­tott hagya­té­kot. A 13. szá­zad­tól 1876-ig fenn­ál­ló Seges­vár­szé­ken a későb­bi Nagy-Kükül­lő vár­me­gyén mint­ha egy pusz­tí­tó ár szá­gul­dott vol­na végig, elűz­ve a szá­szok több­sé­gét, a gre­go­ri­án helyé­be mane­lét, a céh­mes­te­rek helyé­be kére­ge­tő cigá­nyo­kat söpör be. A meta­mor­fó­zis az ódon erőd­temp­lo­mo­kat és a köré­jük épült sza­bad szász tele­pü­lé­sek arcu­la­tát fáj­dal­mas­sá tor­zí­tot­ta. De égbe kiált a Nagy-Kükül­lő men­tén 1849 szel­le­me is.

Látnivalók / Erdély / Királyföld

Az elő­ke­lő Zeyk-nem­zet­ség tag­ja, Zeyk Domon­kos 1848-ban belé­pett a szé­kely had­erő­be, részt vett Erdély fel­sza­ba­dí­tá­sá­ban, majd Bem segéd­tiszt­je lett. 1849. júli­us 30-a esté­jét ’Kereszt­úron, Pető­fi tár­sa­sá­gá­ban töl­töt­te. Aztán más­nap a köl­tő­vel egye­tem­ben elin­dult a seges­vá­ri csa­tá­ba, hogy inkább legyen hős egy pil­la­na­tig, mint rab­szol­ga egy éle­ten át. Egy­ma­ga állt szem­ben a kozák had­se­reg­gel, és miu­tán lát­ta, hogy túl­élé­sé­re nincs mód, inkább önke­zé­vel vetett véget éle­té­nek. Emlék­mű­vét 1901-ben emel­ték Héj­jas­fal­va hatá­rá­ban.

Bővebben...

Keresd egé­szen a 20. szá­za­dig a Beth­len csa­lád bir­to­ka volt. Utol­só tulaj­do­no­sát, Beth­len Bálin­tot 1945-ben inter­nál­ták, majd a kas­télyt álla­mo­sí­tot­ták, ami egyet jelen­tett kifosz­tá­sá­val.

De hála az égnek nem­csak a meg­ma­radt falak és kőfa­rag­vá­nyok mesél­nek a múlt­já­ról. Újra magyar élet köl­tö­zött Keresd­re, miu­tán a Beth­len csa­lád örö­kö­sei Böj­te Csa­ba atya Dévai Szent Ferenc Ala­pít­vá­nyá­ra bíz­ták az ura­dal­mat.

A Béke Háza sze­re­tet­tel vár­ja azo­kat a segí­tő­ket, akik akár anya­gi­ak­kal, akár két­ke­zi mun­ká­val részt kíván­nak ven­ni a kas­tély újjá­szü­le­té­sé­ben.

Bővebben...

A leg­több Erdélyt járó turis­ta ked­velt úti­cél­ja Seges­vár, ami talán a leg­több emlé­ket örö­kí­tett át a közép­kor­ból. Volt rá ide­je, hisz a 12. szá­zad­ban meg­ér­ke­ző szá­szok­nak csak­ha­mar a köz­pon­ti váro­sa lett. Első váru­kat per­sze a tatár, majd a török leta­rol­ta, de vála­szul úgy meg­erő­sí­tet­ték falak­kal és tor­nyok­kal, hogy kel­lett a vér a pucá­ba annak, aki ost­ro­mol­ni meré­szel­te. Per­sze volt jelent­ke­ző bőven: Vitéz Mihály, Basta, Szé­kely Mózes, Bocs­kai, Kemény János, a kuru­cok és a ’48-as sza­bad­ság­har­co­sok is pró­bál­koz­tak, több-keve­sebb siker­rel. A sza­bad kirá­lyi város jelen­tő­sé­gét mutat­ja, hogy több erdé­lyi feje­del­met is itt válasz­tot­ták meg. 1876-ban aztán a Seges­vár­szék helyé­be lépő Nagy-Kükül­lő vár­me­gye szék­he­lye lett.

Az óra­to­rony kapu­ján át érjük el a várat, ami ma is lakott. A hagyo­mány sze­rint a város leg­ré­gibb pol­gá­ri házá­ban szü­le­tett Vlad Țepeș havas­al­föl­di vaj­da, akit később Dra­cu­la gróf­ként pró­bál­tak elad­ni a nem­zet­kö­zi Dra­ku­la-kul­tusz híve­i­nek.

A tér szak­rá­lis köz­pont­ja a domon­kos rend régi kolos­tor temp­lo­ma, amit már az evan­gé­li­ku­sok hasz­nál­nak.

Van­nak itt magyar emlé­kek bőven. A 130 éves régi megye­há­za falán emlék­táb­la hir­de­ti, hogy itt szü­le­tett bol­dog Apor Vil­mos püs­pök. A kato­li­kus temp­lom kert­jé­ben szob­ra is van a vér­ta­nú győ­ri főpap­nak, akit a meg­szál­ló szov­jet kato­nák öltek meg, ami­kor tes­té­vel védel­mez­te az erő­szak elől a püs­pök­vár­ban mene­dék­re lelt asszo­nyo­kat.

A főtér sarok­épü­le­tén, a Szar­vas-házon ma is ott dísze­leg a közel 400 éves szar­vas ábrá­zo­lás.

A várost min­dig híres kéz­mű­ipar jel­le­mez­te. A céhes múlt­ban és a város turisz­ti­kai nép­sze­rű­sé­gé­ben rej­lő lehe­tő­sé­ge­ket aknáz­ta ki Mát­hé Zsolt, aki kül­föld­ről jött haza, hogy kéz­mű­ves bolt­já­val bebi­zo­nyít­sa: itt­hon, a szü­lő­föl­dön is lehet bol­do­gul­ni.

A város leg­ma­ga­sabb részé­re, a Vár­hegy­re a 178 fok­ból álló fedett diák­lép­cső vezet. A seges­vá­ri diá­kok 1642 óta nap, mint nap itt jár­tak fel a híres neve­ze­tes evan­gé­li­kus líce­um­ba.

A vár­he­gyet az ere­de­ti­leg Szent Mik­lós­nak szen­telt Hegyi temp­lom, a Berg­kirche impo­záns 14. szá­za­di épü­le­te koro­náz­za.

2013 óta újra emlé­kez­he­tünk köl­tőnk­re, Pető­fi Sán­dor­ra a Pető­fi-park­ban.

Bővebben...

Gyá­szos emlé­ke­ze­tű hely ez: 1849-ben itt zaj­lott le az a bizo­nyos sors­dön­tő ütkö­zet. Bem 6 ezer fős regi­ment­jé­vel Lüders 12 ezer fős sere­ge állt szem­ben. Az orosz túl­erő végül fel­őröl­te a sza­bad­ság­har­co­sok ere­jét. Bem élet­ben maradt, de sok száz kato­ná­ja, köz­tük a köl­tő, Pető­fi Sán­dor vala­hol ott esett el, a harc meze­jén.

Az egyik tömeg­sír fölött 1897-ben turu­los obe­lisz­ket emel­tek. Mel­let­te a kis ház Pető­fi­nek állít emlé­ket. A hánya­tott sor­sú múze­u­mot a helyi Pető­fi Sán­dor Műve­lő­dé­si Egye­sü­let gon­doz­za.

Bővebben...