Keresd

Uticélok / Erdély / Királyföld
Nehézségi szint:
1/10

Keresd egé­szen a 20. szá­za­dig a Beth­len csa­lád bir­to­ka volt. Utol­só tulaj­do­no­sát, Beth­len Bálin­tot 1945-ben inter­nál­ták, majd a kas­télyt álla­mo­sí­tot­ták, ami egyet jelen­tett kifosz­tá­sá­val.

De hála az égnek nem­csak a meg­ma­radt falak és kőfa­rag­vá­nyok mesél­nek a múlt­já­ról. Újra magyar élet köl­tö­zött Keresd­re, miu­tán a Beth­len csa­lád örö­kö­sei Böj­te Csa­ba atya Dévai Szent Ferenc Ala­pít­vá­nyá­ra bíz­ták az ura­dal­mat.

A Béke Háza sze­re­tet­tel vár­ja azo­kat a segí­tő­ket, akik akár anya­gi­ak­kal, akár két­ke­zi mun­ká­val részt kíván­nak ven­ni a kas­tély újjá­szü­le­té­sé­ben.

Hazajáró epizódban szerepelt: