Fehéregyháza

Uticélok / Erdély / Királyföld
Nehézségi szint:
1/10

Gyá­szos emlé­ke­ze­tű hely ez: 1849-ben itt zaj­lott le az a bizo­nyos sors­dön­tő ütkö­zet. Bem 6 ezer fős regi­ment­jé­vel Lüders 12 ezer fős sere­ge állt szem­ben. Az orosz túl­erő végül fel­őröl­te a sza­bad­ság­har­co­sok ere­jét. Bem élet­ben maradt, de sok száz kato­ná­ja, köz­tük a köl­tő, Pető­fi Sán­dor vala­hol ott esett el, a harc meze­jén.

Az egyik tömeg­sír fölött 1897-ben turu­los obe­lisz­ket emel­tek. Mel­let­te a kis ház Pető­fi­nek állít emlé­ket. A hánya­tott sor­sú múze­u­mot a helyi Pető­fi Sán­dor Műve­lő­dé­si Egye­sü­let gon­doz­za.

Hazajáró epizódban szerepelt: