Csíki-havasok — Búcsú Csíksomlyón
Hazajáró műsorok

Csíki-havasok — Búcsú Csíksomlyón

35. rész
"A föld, ha könnyet, sósat könnyezik, s felette a felhők is másként járnak, ámul a lélek, szorong, könnyebbedik: végül megadja magát a csodáknak… Isten itt velünk van, bennünk óriásul, a végtelenség itt áhítattá másul."
Magyari Lajos

Újra itt vagyunk a Kele­ti-Kár­pá­tok bér­ce­in, tör­té­nel­mi hazánk határ­hegy­sé­gé­ben, a Csí­ki-hava­sok­ban. Vissza­csa­lo­gat­tak Csík­or­szág gir­be-gur­bás hegy­ge­rin­cei, rit­ku­ló erdői, vég­te­len hava­si kaszá­lói, és a ren­ge­teg­ben töret­len hit­tel ember­ként és magyar­ként élő szé­ke­lyek. Rend­ha­gyó ván­dor­lás­ra indul most a Haza­já­ró. A szent­lé­lek kiára­dá­sá­nak ünne­pén, őse­ink évszá­za­dok alatt kita­po­sott ösvé­nye­it követ­ve, gya­log zarán­do­ko­lunk el a csík­som­lyói pün­kös­di búcsú­ba, égi édes­anyánk­hoz. Nem is akár­mi­lyen tár­sa­ság­gal: Erdély, Fel­vi­dék, Kár­pát­al­ja és az anya­or­szág haza­já­rói is velünk tar­ta­nak.

Látnivalók / Székelyföld / Csíkszék

A közel 900 méte­ren heve­rő hava­si tele­pü­lést a madé­fal­vi véreng­zés után ide­me­ne­kült szé­ke­lyek ala­pí­tot­ták. Az embe­rek itt még a ter­mé­szet­tel együtt léle­gez­ve élik hagyo­má­nyos, ősi kul­tú­rá­val átszőtt éle­tü­ket. A falu­ban 600 magyar lélek él, köz­pont­já­ban talál­ha­tó a csűr­ből kiala­kí­tott Magyar Ház. A tele­pü­lé­sen isko­lán kívül folyik az anya­nyel­vi okta­tás.

Bővebben...

A Csí­ki-hava­sok köz­pon­ti részé­nek leg­ma­ga­sabb csú­csa, a régi méta­fá­val és a Szent Lász­ló kop­ja­fá­val meg­je­lölt Szel­lő-tető. Innen egész Csík­or­szá­got és a meden­cét körül­öle­lő hegy­sé­ge­ket is belát­ni.

Bővebben...

A Som­lyó-hegy lábá­nál fek­szik a magyar­ság leg­na­gyobb búcsú­já­ró helye, Csík­som­lyó. A tele­pü­lés a szé­kely hit­vi­lág és az erdé­lyi feren­ce­sek köz­pont­ja is. Közel hat­száz éve, hogy a feren­ces bará­tok lete­le­ped­tek itt. Közép­ko­ri temp­lo­muk helyén 1802-ben épült két­tor­nyú kegy­temp­lo­mot és kör­nyé­két pün­kösd­kor a világ min­den pont­já­ról érke­zett zarán­dok­cso­por­tok lepik el. A szé­ke­lyek már ősidők óta, meg­sza­kí­tá­sok nél­kül járul­nak a kegy­hely­re, lebo­rul­ni a csík­som­lyói Bol­dog­asszony cso­dák­kal ékes kegy­szob­ra előtt.

A Somlyó-hegy lábánál fekszik a magyarság legnagyobb búcsújáró helye, Csíksomlyó. A település a székely hitvilág és az erdélyi ferencesek központja is. Közel hatszáz éve, hogy a ferences barátok letelepedtek itt. Középkori templomuk helyén 1802-ben épült kéttornyú kegytemplomot és környékét pünkösdkor a világ minden pontjáról érkezett zarándokcsoportok lepik el. A székelyek már ősidők óta, megszakítások nélkül járulnak a kegyhelyre, leborulni a csíksomlyói Boldogasszony csodákkal ékes kegyszobra előtt. Bővebben...

A hegy­te­tőn a régi Nagy-Som­lyó sóvá­rá­nak rom­ja­i­nál hatal­mas kilá­tó­to­rony épült. Innen cso­dás kilá­tás nyí­lik a Csí­ki-meden­cé­re és a csík­som­lyói nye­reg­re.

Bővebben...