Csíksomlyó

Uticélok / Székelyföld / Csíkszék
Nehézségi szint:
1/10

A Som­lyó-hegy lábá­nál fek­szik a magyar­ság leg­na­gyobb búcsú­já­ró helye, Csík­som­lyó. A tele­pü­lés a szé­kely hit­vi­lág és az erdé­lyi feren­ce­sek köz­pont­ja is. Közel hat­száz éve, hogy a feren­ces bará­tok lete­le­ped­tek itt. Közép­ko­ri temp­lo­muk helyén 1802-ben épült két­tor­nyú kegy­temp­lo­mot és kör­nyé­két pün­kösd­kor a világ min­den pont­já­ról érke­zett zarán­dok­cso­por­tok lepik el. A szé­ke­lyek már ősidők óta, meg­sza­kí­tá­sok nél­kül járul­nak a kegy­hely­re, lebo­rul­ni a csík­som­lyói Bol­dog­asszony cso­dák­kal ékes kegy­szob­ra előtt.

Hazajáró epizódban szerepelt:

A Somlyó-hegy lábánál fekszik a magyarság legnagyobb búcsújáró helye, Csíksomlyó. A település a székely hitvilág és az erdélyi ferencesek központja is. Közel hatszáz éve, hogy a ferences barátok letelepedtek itt. Középkori templomuk helyén 1802-ben épült kéttornyú kegytemplomot és környékét pünkösdkor a világ minden pontjáról érkezett zarándokcsoportok lepik el. A székelyek már ősidők óta, megszakítások nélkül járulnak a kegyhelyre, leborulni a csíksomlyói Boldogasszony csodákkal ékes kegyszobra előtt.