Kostelek

Uticélok / Székelyföld / Csíkszék
Nehézségi szint:
1/10

A közel 900 méte­ren heve­rő hava­si tele­pü­lést a madé­fal­vi véreng­zés után ide­me­ne­kült szé­ke­lyek ala­pí­tot­ták. Az embe­rek itt még a ter­mé­szet­tel együtt léle­gez­ve élik hagyo­má­nyos, ősi kul­tú­rá­val átszőtt éle­tü­ket. A falu­ban 600 magyar lélek él, köz­pont­já­ban talál­ha­tó a csűr­ből kiala­kí­tott Magyar Ház. A tele­pü­lé­sen isko­lán kívül folyik az anya­nyel­vi okta­tás.

Hazajáró epizódban szerepelt: