Beregi-Tiszahát 2. — Ungon-berken át Lónyától Kaszonyig
Hazajáró műsorok

Beregi-Tiszahát 2. — Ungon-berken át Lónyától Kaszonyig

253. rész
"Magyar táj szép folyója, Hordozd e föld gyümölcsét, Légy áldások hozója, Mint a magyar dicsőség!"
Juhász Gyula: A Tisza (1910)

Ízig-vérig magyar táj, vizek­kel, erdők­kel, lege­lők­kel, ter­mő­föl­dek­kel, vul­ká­ni kiemel­ke­dé­sek­kel. Árpád népe be is lak­ta, és ha kel­lett, meg is har­colt a Bere­gi-sík­ság­nak ezért a gaz­dag vidé­ké­ért. Aztán az utol­só nagy hábo­rú­kat elbuk­tuk, s a Tisza jobb part­ján ter­je­dő Bere­gi-Tisza­hát­ra bekö­szön­tött a remény­te­len­ség, a kita­szí­tott­ság kora. Bereg ott talál­ta magát egy ember­te­len biro­da­lom nyo­mo­rú­sá­gos min­den­nap­ja­i­ban. Sokan meg­hal­tak, de a bere­gi magyar­ság nem tört meg az örök­nek gon­dolt tél­ben, és a szov­jet múlt rom­ja­in, az ukrán jelen kihí­vá­sa­in ma már újra magyar jövőt mer ter­vez­ni, épí­te­ni, álmod­ni a Szer­nye árté­ri erde­i­ben, a Tisza­hát apró szi­get­vul­kán­ja­i­nak árnyé­ká­ban.

Látnivalók / Kárpátalja / Bereg

Az Árpád-kori tele­pü­lés volt Bánk bán, majd II. And­rás bir­to­ká­ban is, míg­nem a Lónyay csa­lád­hoz került. Fa harang­tor­nya már messzi­ről lát­szik, temp­lo­ma már nyolc évszá­za­da hir­de­ti Isten dicső­sé­gét. Itt talál­juk hazánk leg­ré­geb­bi „köpe­nyes” Mária ábrá­zo­lá­sát.

A Lónyay csa­lád 27 tag­ja nyug­szik a sír­ká­pol­ná­ban, köz­tük Bereg vár­me­gye alis­pán­ja, Lónyay János, és a néhai minisz­ter­el­nök Lónyay Meny­hért.

Bővebben...

Az 1944-es szov­jet meg­szál­lást köve­tő­en a falu­ból 108 fér­fit hur­col­tak el a szov­jet halál­tá­bo­rok­ba, közü­lük 58-an soha nem tér­tek haza. 1988-ban Sza­ló­ka népe a teme­tő­kert­ben jel­ké­pe­sen újra­te­met­te az áldo­za­to­kat. Ez volt az első emlék­mű Kár­pát­al­ján a sztá­li­ni láge­rek­ben és a II. világ­há­bo­rú­ban eleset­tek emlé­ké­re.

Bővebben...

A mai Kár­pát­al­ja leg­na­gyobb magyar­lak­ta tele­pü­lé­se Nagy­dob­rony. Itt él a leg­ke­le­tibb palóc közös­ség, kik­nek szo­ká­sa­it a Magyar Ház mögöt­ti táj­ház­ban ismer­het­jük meg.

Kár­pát­al­ja leg­na­gyobb refor­má­tus temp­lo­mát is itt talál­juk.

A két nagy világ­égés­ben elesett magyar hon­vé­dek­nek 1941-ben emelt szob­rot Nagy­dob­rony közös­sé­ge.

Nagy­dob­rony­ban ma is él a nép­ha­gyo­mány, a tele­pü­lés híres szőt­te­se­i­ről.

Bővebben...

A Bégá­nyi csa­lád ősi fész­ké­nek temp­lo­mát egy külön­le­ges 15. szá­za­di fres­kó díszí­ti. A fal­kép Szent Ilo­nát ábrá­zol­ja kereszt­tel, tövé­ben két alak­kal, olyan élénk szín­vi­lág­gal, mint­ha csak ma fes­tet­ték vol­na. A fes­tett kazet­ták közel 140 éve díszí­tik a mennye­ze­tet.

Tri­a­non évfor­du­ló­ján avat­ták fel a Nem­ze­ti Össze­tar­to­zás Park­ját. A magyar motí­vu­mok­kal díszí­tett szé­kely­ka­pu, a kop­ja­fa és a turul szo­bor és mel­let­tük a ját­szó­tér üze­nik: az elsza­kí­tott Nagy­bé­gány nem felej­ti a múlt­ját, de mon­dott le a jövő­jé­ről sem.

Bővebben...

A helyi nép­em­lé­ke­zet úgy tart­ja, hogy 1086-ban Szent Lász­ló kirá­lyunk ezen a helyen vívott meg a kunok­kal, s a győ­ze­lem helyén hálá­ból temp­lo­mot épí­tett. Az egy­ko­ri Isten­há­za helyén áll az ősi temp­lom, ami 1560 óta a refor­má­tus fele­ke­ze­tet szol­gál­ja.

Itt talál­juk Kár­pát­al­ja egyet­len aqu­a­park­ját. Az Iván­csó-bir­tok a vul­ká­ni tevé­keny­ség áldá­sa, a ter­mál­víz kiak­ná­zá­sá­ra szü­le­tett. A kaszo­nyi gyógy­für­dő épü­le­te nem fukar­ko­dik a magyar motí­vu­mok­kal. Itt van a kirá­lyok ter­me is, ahol tör­té­nel­münk leg­na­gyobb ural­ko­dó­i­nak mell­szob­ra­it lát­hat­juk Atti­lá­tól Szent Ist­vá­nig.

A falu­si ven­dég­fo­ga­dás egyik bás­tyá­ja a jó nevű és remek kony­há­jú Kulacs étte­rem.

Bővebben...