Mezőkaszony

Uticélok / Kárpátalja / Bereg
Nehézségi szint:
1/10

A helyi nép­em­lé­ke­zet úgy tart­ja, hogy 1086-ban Szent Lász­ló kirá­lyunk ezen a helyen vívott meg a kunok­kal, s a győ­ze­lem helyén hálá­ból temp­lo­mot épí­tett. Az egy­ko­ri Isten­há­za helyén áll az ősi temp­lom, ami 1560 óta a refor­má­tus fele­ke­ze­tet szol­gál­ja.

Itt talál­juk Kár­pát­al­ja egyet­len aqu­a­park­ját. Az Iván­csó-bir­tok a vul­ká­ni tevé­keny­ség áldá­sa, a ter­mál­víz kiak­ná­zá­sá­ra szü­le­tett. A kaszo­nyi gyógy­für­dő épü­le­te nem fukar­ko­dik a magyar motí­vu­mok­kal. Itt van a kirá­lyok ter­me is, ahol tör­té­nel­münk leg­na­gyobb ural­ko­dó­i­nak mell­szob­ra­it lát­hat­juk Atti­lá­tól Szent Ist­vá­nig.

A falu­si ven­dég­fo­ga­dás egyik bás­tyá­ja a jó nevű és remek kony­há­jú Kulacs étte­rem.

Hazajáró epizódban szerepelt: