Nagybégány

Uticélok / Kárpátalja / Bereg
Nehézségi szint:
1/10

A Bégá­nyi csa­lád ősi fész­ké­nek temp­lo­mát egy külön­le­ges 15. szá­za­di fres­kó díszí­ti. A fal­kép Szent Ilo­nát ábrá­zol­ja kereszt­tel, tövé­ben két alak­kal, olyan élénk szín­vi­lág­gal, mint­ha csak ma fes­tet­ték vol­na. A fes­tett kazet­ták közel 140 éve díszí­tik a mennye­ze­tet.

Tri­a­non évfor­du­ló­ján avat­ták fel a Nem­ze­ti Össze­tar­to­zás Park­ját. A magyar motí­vu­mok­kal díszí­tett szé­kely­ka­pu, a kop­ja­fa és a turul szo­bor és mel­let­tük a ját­szó­tér üze­nik: az elsza­kí­tott Nagy­bé­gány nem felej­ti a múlt­ját, de mon­dott le a jövő­jé­ről sem.

Hazajáró epizódban szerepelt: