Lónya

Uticélok / Kárpátalja / Bereg
Nehézségi szint:
1/10

Az Árpád-kori tele­pü­lés volt Bánk bán, majd II. And­rás bir­to­ká­ban is, míg­nem a Lónyay csa­lád­hoz került. Fa harang­tor­nya már messzi­ről lát­szik, temp­lo­ma már nyolc évszá­za­da hir­de­ti Isten dicső­sé­gét. Itt talál­juk hazánk leg­ré­geb­bi „köpe­nyes” Mária ábrá­zo­lá­sát.

A Lónyay csa­lád 27 tag­ja nyug­szik a sír­ká­pol­ná­ban, köz­tük Bereg vár­me­gye alis­pán­ja, Lónyay János, és a néhai minisz­ter­el­nök Lónyay Meny­hért.

Hazajáró epizódban szerepelt: