Hazajáró hétvége a csongrádi Körös-torokban — 2017. június 16–18.

Hazajáró hétvége a csongrádi Körös-torokban — 2017. június 16–18.

Min­den­kit sze­re­tet­tel várunk a követ­ke­ző Haza­já­ró hét­vé­gén a csong­rá­di Körös-torok­ban!

Hely­szín: Csong­rád, Körös-torok, Hap­py Day Hotel

Prog­ram:

Júni­us 16. pén­tek:

Érke­zés, zenés est Szi­ge­ti Sza­bolccsal (magyar slá­ge­rek)

Júni­us 17. szom­bat:

Haza­já­ró gya­log­tú­ra a Tisza­zug­ban (veze­tett túra)

Útvo­nal: Csong­rád: fahíd – Ellé­s­par­ti Holt-Tisza – Kab­lát-szi­get – Máma­iré­ti Holt-Tisza – Rácz-Holt-Körös – Csong­rád: fahíd

Táv: 21 km (a könnyű túra a Tiszát és a Köröst kísé­rő gáta­kon és szán­tó­kon vezet, szint­emel­ke­dés nincs)

Rész­vé­te­li díj: 500 Ft, Haza­já­ró Egy­let tagok­nak ingye­nes

Díja­zás: emlék­lap, kitű­ző

A túra után a Körös-torok­ban íjá­szat, este zenés mulat­ság Szi­ge­ti Sza­bolccsal.

Júni­us 18. vasár­nap:

Kerék­pá­ros túra

Útvo­nal: Csong­rád – Tisza­al­pár – Laki­te­lek (ebéd a nép­fő­is­ko­lán) – Tisza­ug – Tisza­sas – Csé­pa – Csong­rád

Táv: 74 km

Rész­vé­te­li díj: 1000 Ft, Haza­já­ró Egy­let tagok­nak 500 Ft (tar­tal­maz­za a laki­tel­ki ebéd díját)

Díja­zás: emlék­lap, kitű­ző

Kenu­tú­ra a csong­rá­di Holt-Tiszán

Rész­vé­te­li díj: 500 Ft, Haza­já­ró Egy­let tagok­nak ingye­nes

18:00 óra: búcsú­zás

FIGYELEM!

Szál­lást fog­lal­ni és étke­zést igé­nyel­ni Szi­ge­ti Sza­bolcs­nál lehet­sé­ges. Elhe­lye­zés 3–4‑5–6 ágyas szo­bák­ban, de kem­pin­ge­zés­re is van lehe­tő­ség.

Tele­fon­szá­ma: 0620/5729791

A szál­lás díja 3500 Ft/fő/éj, Haza­já­ró Egy­let tagok­nak 2000 Ft/fő/éj.

A kerék­pá­ros és kenu túrá­ra elő­ze­te­sen kell jelent­kez­ni júni­us 14. este 20:00 órá­ig szin­tén Szi­ge­ti Sza­bolcs­nál a fen­ti tele­fon­szá­mon. (Kerék­pár köl­csö­nöz­he­tő!)

A Haza­já­ró hét­vé­gét a tisza­vi­rág­zás és a strand­sze­zon kez­de­té­re idő­zí­tet­tük, remél­jük a leg­job­ba­kat mind a kéré­szek, mind a víz hőfo­ka tekin­te­té­ben!

Min­den­kit várunk sze­re­tet­tel!