XXVII. EKE Vándortábor

XXVII. EKE Vándortábor

2018. július 30. hétfő 18:00 - 2018. augusztus 5. vasárnap 18:00

Helyszín


Feketehalom, Brassó megye, Románia

GPS: 45.69767, 25.45607

Az Erdé­lyi Kár­pát Egye­sü­let idén is sok sze­re­tet­tel vár min­den ter­mé­szet­já­rót a Kár­pát-meden­ce leg­na­gyobb turis­ta talál­ko­zó­já­ra, a XXVII. Orszá­gos Ván­dor­tá­bor­ba, ame­lyet idén az EKE-Bras­só szer­vez a Bar­ca­sá­gon, Feke­te­hal­mon júli­us 30. és augusz­tus 5. között .

A meg­hir­de­tett gya­log­tú­rá­kon és zarán­dok­la­to­kon meg­is­mer­ked­het­tek a Kár­pát-kanyar hegye­i­vel: Király­kő, Bucsecs, Keresz­tény-havas, Nagy-kőha­vas, Csu­kás; a Per­sá-nyi-hegy­ség­gel, a Baj-havas­sal; a Feke­te­ha­lom, Bras­só, Négy­fa­lu, Zer­nyest, Törcs­vár kö-rüli domb­vi­dék­kel; mon­dák, legen­dák misz­ti­kus helye­i­vel, bar­lang­ja­i­val, rej­tett zuga­i­val.

A tör­té­ne­lem iránt érdek­lő­dő­ket hon­is­me­re­ti túrák vár­ják, ame­lyek Bar­ca­ság szász temp­lom­erőd­je­i­hez (Práz­smár, Szász­her-mány, Bar­ca­szent­pé­ter, Feke­te­ha­lom stb.), kas­té­lya­i­hoz (Törcs­vár, Bodo­la stb.), vára­i­hoz (Feke­te­ha­lom, Barca­rozs­nyó, Kriz­ba, Föld­vár stb.) kala­u­zol­nak el, de ter­mé­sze­te­sen nem marad­hat ki a Bar­ca­ság koro­ná­ja, Bras­só sem.

A sze­ke­res és trak­to­ros túrák a Bar­ca­ság csán­gó fal­va­i­ba, tava­i­hoz vezet­nek; a kerék­pá­ros túrák során meg­cso­dál­hat­já­tok a gyö­nyö­rű tájat, ame­lyet len­cse­vég­re is kap­hat­tok a fotós túrák alatt. A kis­gyer­me­kek, pihen­ni vágyók a kör­nyék domb­ja­it jár­hat­ják be, üdül­het­nek a feke­te­hal­mi stran­don, sétál­hat­nak a tavak körül.
A vál­lal­ko­zóbb szel­le­mű­ek kipró­bál­hat­ják a lovag­lást, a sik­ló­er­nyő­zést a Bol­no­kon vagy a kaja­ko­zást az Olton. Tes­ti és szel­le­mi fel­ké­szült­sé­ge­te­ket ver­se­nye­ken és vetél­ke­dő­kön mér­he­ti­tek össze egy­más­sal.

A három túra­nap hagyo­mány­őr­ző nap­pal (magyar harc­mű­vé­szet, hagyo­má­nyos népi mes­ter­sé­gek, kéz­mű­ves műhe­lyek, rovás­írás, magyar élet­vi­tel, tánc­ház, nép­da­lok stb.) egé­szül ki, pén­te­ken, augusz­tus 3‑án, így hét­fő­től vasár­na­pig biz­to­sí­tott a prog­ram.

Ráhan­go­ló­dás­kép­pen ajánl­juk figyel­me­tek­be a Haza­já­ró Bar­ca­ság­ról és a Király­kő­ről szó­ló epi­zód­ja­it.

Fon­tos tud­ni­va­lók:

A tábo­ri regiszt­rá­ció 2018. ápri­lis 1‑én kez­dő­dik, min­den részt­ve­vő szá­má­ra online köte­le­ző.

Az ünne­pé­lyes tábor­nyi­tás júli­us 30-án, hét­főn 18 órá­tól lesz, a tábor­zá­rás pedig augusz­tus 4‑én, szom­ba­ton 18 órá­tól. A tábor helyét leg­ké­sőbb augusz­tus 5‑én, vasár­nap el kell hagy­ni.

Szál­lás saját sátor­ban a szer­ve­zők által kije­lölt terü­le­ten. A szer­ve­zők viszont fel­mé­rik a szál­lás­le­he­tő­sé­ge­ket, az elér­he­tő­sé­ge­ket, és ez fel­ke­rül a hon­lap­ra, ahol min­den­ki hoz­zá­fér­het.

Az étke­zés önel­lá­tás­sal tör­té­nik, lehet min­den nap­ra meleg ételt elő­ren­del­ni. A közel­ben friss élel­mi­szer (kenyér, gyü­mölcs, tej­ter­mék) vásá­rol­ha­tó üzle­tek­ben, pia­con.

Rész­vé­te­li díjak:

- alap­be­lé­pő: 120 lej;
— EKE‑, MKE‑, VTSZ‑, PKE‑, KEE-tagok­nak (2018-ra érvé­nyes tag­sá­gi könyv­vel): 60 lej;
— kis­gyer­me­kek­nek (0–6 év): ingye­nes (nem tar­tal­maz­za a kiad­vá­nyo­kat és az aján­dé-kokat);
— gyer­me­kek­nek, akik nem EKE- stb. tagok (6–12 év): 60 lej, tar­tal­maz­za a túra­fü­ze­tet;
— gyer­me­kek­nek, akik EKE- stb. tagok (6–12 év): 30 lej, tar­tal­maz­za a túra­fü­ze­tet;
— diá­kok­nak, akik nem EKE- stb. tagok (12–23 év), érvé­nyes diák­iga­zol­vánnyal: 70 lej (tar­tal­maz­za a kiad­vá­nyo­kat és az aján­dé­kot);
— diá­kok­nak, akik EKE- stb. tagok (12–23 év), érvé­nyes diák­iga­zol­vánnyal: 35 lej (tar-tal­maz­za a kiad­vá­nyo­kat és az aján­dé­kot);
— csa­lá­di ked­vez­mény: két fize­tő gyer­mek felett a töb­bi gyer­mek­nek ingye­nes (nem tar­tal­maz­za a kiad­vá­nyo­kat és az aján­dé­kot);
— napi jegy: 30 lej (nem tar­tal­maz­za a kiad­vá­nyo­kat és az aján­dé­kot);
— par­ko­lá­si díj a tábor terü­le­tén: 5 lej.

Rész­le­tek és regiszt­rá­ció az EKE-Bras­só olda­lán: http://www.ekebrasso.ro/