X. Bethlen Gábor Emléktúra

X. Bethlen Gábor Emléktúra

2021. november 13. szombat 8:00 - 20:00

Helyszín

Glăvoi-rét
Glavoj-rét, Románia

GPS: 46.57848, 22.70208

Min­den­kit sze­re­tet­tel meg­hí­vunk az immár hagyo­má­nyos X. Beth­len Gábor Emlék­tú­rá­ra, amellyel a nagy erdé­lyi feje­de­lem­re emlé­ke­zünk. A kirán­du­lás mel­lett a túra fon­tos cél­ja, hogy fel­hív­ja a figyel­met a Feke­te-Körös völ­gyi magyar­ság jelen­lé­té­re, hagyo­má­nya­i­ra és kul­tú­rá­já­ra, vala­mint Czá­rán Gyu­la örök­sé­gé­nek ápo­lá­sá­ra és tovább­adá­sá­ra, azaz a ter­mé­sze­ti lát­vá­nyos­sá­gok magyar elne­ve­zé­sé­nek meg­őr­zé­sé­re.
Ezút­tal a Gal­be­na kör­utat vesszük cél­ba, melyet a Glă­voj rét felől köze­lí­tünk meg.

PROGRAM:
Novem­ber 13. szom­bat:
— 9:00 (helyi idő sze­rint) talál­ko­zó a Glă­voj réten.
— Innen kb 15 km-es gya­log­tú­rá­ra indu­lunk.
A túrát köve­tő­en Dem­kó Atti­la, bibiz­ton­ság­po­li­ti­kai szak­ér­tő, az MCC taná­ra tart elő­adást “Biz­ton­ság­po­li­ti­kai kihí­vá­sok a Kár­pát-meden­cé­ben” cím­mel.
A prog­ram vál­toz­hat az aktu­á­lis jár­vány­ügyi hely­zet függ­vé­nyé­ben. Akik igé­nyel­ték az oltást, kér­jük hoz­zák maguk­kal oltá­si iga­zol­vá­nya­i­kat.
A túra a Haza­já­ró Kupa része.
Azok­nak, akik távo­labb­ról érkez­nek, java­sol­juk a szál­lás­fog­la­lást novem­ber 12–14 .között a Boros pan­zi­ó­ban, Váras­fe­ne­sen (tel 0040–748 156 445), Vura pan­zió (0040–766 286 603), Turul pan­zió Magyer­re­me­tén (tel 0040–744 296 308), vagy egyéb pan­zi­ók­ban a kör­nyé­ken.

Eseményhez kapcsolódó látnivaló