Radnai-havasok túra — 2024

Radnai-havasok túra — 2024

2024. június 21. péntek 20:00 - 2024. június 23. vasárnap 20:00

Helyszín

Radnai-havasok
Borsa, Románia

GPS: 47.65377, 24.66315

Min­den­kit sze­re­tet­tel várunk júni­us 21–23. között az immár tizen­egye­dik alka­lom­mal meg­ren­de­zés­re kerü­lő gya­log­tú­ránk­ra, a Rad­nai-hava­sok­ba. Túránk ezút­tal a hegy­ség észa­ki gerin­cét és annak több csú­csát, köz­tük a 2189 m magas Puzd­ra csú­csot (Vâr­ful Puzd­re­lor) céloz­za meg.

Júni­us 21. – pén­tek:

Érke­zés a pan­zi­ók­ba
20:00 – Vacso­ra, kötet­len beszél­ge­tés

Júni­us 22. – szom­bat:

Reg­ge­li 7–8 óra között
8 óra­kor indu­lunk a Rad­nai-hava­sok fel­fe­de­zé­sé­re Bor­sa­fü­red­ről, az újon­nan épült kabi­nos fel­vo­nó­val, mely a Buza Mun­te­lui 1663 m magas csú­csa köze­lé­be emel ben­nün­ket. Innen a kék kör jel­zést követ­ve gya­lo­go­lunk a főge­rinc irá­nyá­ba. Hama­ro­san az 1771 m magas Păl­ti­ni­su mere­dek szik­la­fa­la­i­nak árnyé­ká­ban olda­la­zunk, majd eresz­ke­dünk lefe­lé az 1540 m maga­san meg­bú­jó Puzd­re­le mene­dék­há­zig.

Itt átvál­tunk a kék kör jel­zés­re, mely 1920 m magas­ság­ban a Tejes nye­reg­ben (Şaua Lap­te­lui) ér fel a piros sáv jel­zé­sű főge­rinc­re, ahon­nan a szé­les pano­rá­ma nyí­lik a Rad­nai-hava­sok tel­jes gerin­cé­re.
A gerin­cen a piros sáv jel­zé­sen nyu­gat­ra for­dul­va továb­bi 200 m szin­tet leküzd­ve jutunk fel a 2172 m magas Nagy-Tejes csúcs­ra (Vâr­ful Lap­te­lui Mare). A csúcs­ról a Puzd­ra nyer­gen át (Şaua Puzd­re­lor) a túra cél­pont­já­ra, a szom­szé­dos Puzd­ra csúcs­ra (Vâr­ful Puzd­re­lor 2189 m) kapasz­ko­dunk fel.

A csú­cson hosszab­ban meg­pi­hen­ve elfo­gyaszt­juk a magunk­kal hozott ele­mó­zsi­át és gyö­nyör­kö­dünk az egye­dül­ál­ló pano­rá­má­ban.
A pihe­nő után kelet­nek for­dul­va kiol­da­laz­zuk a Nagy-Tejest, azután vissza­eresz­ke­dünk a Tejes nye­reg­be, ahon­nan a szom­szé­dos, 2048 m magas Galac csúcs­ra (Vâr­ful Galaţu­lui) érke­zünk. Innen a Galac nye­reg­be (Şaua Galaţu­lui) foly­tat­juk az utat, ahon­nan a kék három­szög jel­zés­re kanya­rod­va hagy­juk el a gerin­cet és a kanyar­gós, nyílt ösvé­nyen eresz­ke­dünk vissza a Puzd­re­le mene­dék­há­zig. Innen újra ráté­rünk arra kék kör jel­zé­sű ösvény­re, mely leve­zet ben­nün­ket az új fel­vo­nó­ig.
Amennyi­ben elér­jük a fel­vo­nót úgy azzal, ha nem akkor az alat­ta kanyar­gó úton jutunk vissza Bor­sa­fü­red­re, ahol a túránk véget ér.
A túrá­ról vissza­tér­ve vacso­ra vár ben­nün­ket. Ez után kötet­len beszél­ge­tés és egy meg­le­pe­tés elő­adás követ­ke­zik.

Túra­táv: 16,5 km Szint + 1105 — 1105 m

Nehéz­ség: ****

19:00–20:00 – Vacso­ra
Este a vacso­rát köve­tő­en egy külön­le­ges film­ve­tí­té­sen vehe­tünk részt. Nem­rég készült el a Bor­sa­fü­red­re álmo­dott téli olim­pi­á­ról szó­ló ötven per­ces doku­men­tum film, „Olim­pi­ai álom Erdély­ben” cím­mel, mely szá­mos soha nem látott archív fel­vé­tel­lel mutat­ja be a kort és az 1940-es évek Bor­sa­fü­re­dét.

Júni­us 23. – vasár­nap

8 óra – reg­ge­li
A reg­ge­li elfo­gyasz­tá­sa után fakul­ta­tív sza­bad prog­ram kere­té­ben a Lovak víz­esé­sé­hez (Cas­ca­da Cail­or) túráz­ha­tunk, vagy a kör­nyék neve­ze­tes helyé­re a szom­szé­dos Bor­sa-hágó­ra (Pasul Pris­lop 1416 m) autóz­ha­tunk , mely­ről kele­ti irány­ban a Mára­ma­ro­si-hava­sok szé­lén veze­tő túra­ös­vényt jár­hat­juk be. Itt nem csak az 1717-es tatár betö­rés­ről lehet meg­em­lé­kez­ni, de még ma is lát­ha­tó­ak a neve­ze­tes II. világ­há­bo­rús Árpád-vonal 1940–44 között épült lövész­ár­kai és bun­ker marad­vá­nyai.

Túra­ve­ze­tő: Koczi­ha Atti­la

Uta­zás egyé­ni­leg, szál­lás Bor­sa­fü­re­den az üdü­lő­te­lep pan­zi­ó­i­ban.

Árak, költ­sé­gek:

Neve­zé­si díj: 20 RON/fő
A szál­lás reg­ge­li­vel és vacso­rá­val: 160 RON /fő/éj (Med­ve Pan­zió és a szom­szé­dos pan­zi­ók)
Fel­vo­nó oda-vissza: 40 RON

A túrá­ra a regiszt­rá­ció köte­le­ző:
Jelent­kez­ni (regiszt­rál­ni), szál­lást fog­lal­ni Bakk Anet­tá­nál az aláb­bi elér­he­tő­sé­ge­ken lehet:
Tel: 0040 /743 272 575, e‑mail:

A túrá­val kap­cso­la­tos infor­má­ci­ók: Koczi­ha Atti­la, Tel: 0620/997‑9497

A túra a Haza­já­ró Kupa része.

Min­den­kit sze­re­tet­tel várunk!

 

Eseményhez kapcsolódó látnivaló