Magas-Tátrai átkelés — 2024

Magas-Tátrai átkelés — 2024

2024. augusztus 10. szombat 7:00 - 23:00

Helyszín

Ótátrafüred
Magas-Tátra, Magastátra, Szlovákia

GPS: 49,16661, 20,13165

Min­den­kit sze­re­tet­tel várunk test­vér egye­sü­le­tünk a Magyar­or­szá­gi Kár­pát Egye­sü­let legen­dás túrá­já­ra. A Magyar­or­szá­gi Kár­pát Egye­sü­let 1873. augusz­tus 10-én ala­kult meg Ótát­ra­fü­re­den, az ország első, a világ hete­dik turis­ta­klub­ja. Erre emlé­ke­zünk az ala­pí­tás helyén.Várat­lan szél­ső­sé­ges idő­já­rás miatt eső, hó, szél ellen meleg ruha, (eső)kabát köte­le­ző. Kizá­ró­lag gya­kor­lott túrá­zók­nak aján­lott. A táv kivá­lasz­tá­sa­kor arra kell szá­mí­ta­ni, hogy a meg­szo­kott idő dup­lá­já­ra lesz szük­ség, ezt kell a szint­idő­vel össze­vet­ni. Az Öt-tavi mene­dék­ház­tól 13 óra után a pont­őrök a par­ko­ló­ba irá­nyít­ják az elké­set­te­ket. A Halas-tótól 14 óra után nem foly­tat­ha­tó a túra. A Ten­ger­szem-átke­lés­re lehe­tő­leg olyan vál­lal­koz­zon csak, aki járt magas­he­gyen, lán­cos úton, tér­iszo­nyát ne itt pró­bál­ja levet­kőz­ni. Fej­lám­pa köte­le­ző. A Ten­ger­szem-kat­lan­ban vas­kap­csos, lán­cos kitett részek. Eső­ben-hóban oda kell figyel­ni. Tér­kép: Magas-Tát­ra (Vyso­ké Tatry) turis­ta­tér­ké­pe 113.

A túrá­ra Buda­pest­ről buszt szer­ve­zünk.
Jelent­kez­ni az egye­sü­let hon­lap­ján lehet, az elő­ne­ve­zés köte­le­ző!
Autó­busz­ra, a Zako­pan­e­ba átszál­lí­tás­ra, illet­ve szál­lás­ra jelent­ke­zést kor­lá­to­zott szám­ban tudunk elfo­gad­ni.

Távok:

Magas-Tát­rai átke­lés
Indu­lás: 06:00 – 07:00 Zako­pa­ne Kuz­ni­ce, a Gás­pár-csú­csi (Kas­prowy Wierch) fel­vo­nó töve
Érke­zés: Ótát­ra­fü­red sik­ló vég­ál­lo­más
Táv: 41,6 km
Szint­kü­lönb­ség: 3270 m
Szint­idő: 16 óra
Neve­zé­si díj: 3000 Ft
Útvo­nal: Zako­pa­ne Kuz­ni­ce — Muro­wa­ni­ec mene­dék­ház – Zaw­rat — Len­gyel Öttó völ­gye — Halas-tó (Mor­skie Oko) — Ten­ger­szem-csúcs (Rysy) — Hun­falvy-hágó (sed­lo Váha) — Men­gusz­fal­vi-völgy — Pop­rá­di-tavi mene­dék­ház — Osz­ter­va-nye­reg (sed­lo pod Ostr­vou) — Fel­ső turis­ta­út (Magiszt­rá­le) — Szi­lé­zi­ai-ház – Ótát­ra­fü­red

Magas-Tát­rai átke­lés Ten­ger­szem-csúcs
Indu­lás: 06:00 – 07:00 Zako­pa­ne Kuz­ni­ce, a Gás­pár-csú­csi (Kas­prowy Wierch) fel­vo­nó töve
Érke­zés: Pop­rá­di-tavi mene­dék­ház
Táv: 25.5 km
Szint­kü­lönb­ség: 2650 m
Szint­idő: 12 óra
Neve­zé­si díj: 3000 Ft
Útvo­nal: Zako­pa­ne Kuz­ni­ce — Muro­wa­ni­ec mene­dék­ház – Zaw­rat — Len­gyel Öttó völ­gye — Halas-tó (Mor­skie Oko) — Ten­ger­szem-csúcs (Rysy) — Hun­falvy-hágó (sed­lo Váha) — Men­gusz­fal­vi-völgy — Pop­rá­di-tavi mene­dék­ház

Magas-Tát­rai átke­lés Zaw­rat
Indu­lás: 06:00 – 07:00 Zako­pa­ne Kuz­ni­ce, a Gás­pár-csú­csi (Kas­prowy Wierch) fel­vo­nó töve
Érke­zés: Halas-tó
Táv: 16,4 km
Szint­kü­lönb­ség: 1500 m
Szint­idő: 7 óra
Neve­zé­si díj: 3000 Ft
Útvo­nal: Zako­pa­ne Kuz­ni­ce — Muro­wa­ni­ec mene­dék­ház – Zaw­rat — Len­gyel Öttó völ­gye — Halas-tó (Mor­skie Oko)

Magas-Tát­rai átke­lés Osz­ter­va
Indu­lás: 12:00 – 14:00 Pop­rád-tavi mene­dék­ház
Érke­zés: Ótát­ra­fü­red sik­ló vég­ál­lo­más
Táv: 16,1 km
Szint­kü­lönb­ség: 620 m
Szint­idő: 5 óra
Neve­zé­si díj: 3000 Ft
Útvo­nal: Pop­rád-tavi mene­dék­ház – Osz­ter­va nye­reg (sed­lo pod Ost­ro­vu) – Fel­ső turis­ta­út (Magiszt­rá­lé) – Szi­lé­zi­ai-ház – Ótát­ra­fü­red

Magas-Tát­rai átke­lés Halas-tó
Indu­lás: 08:00 – 13:00 Halas-tavi mene­dék­ház
Érke­zés: Pop­rá­di-tó
Táv: 9,1 km
Szint­kü­lönb­ség: 1150 m
Szint­idő: 7 óra
Neve­zé­si díj: 4000 Ft
Útvo­nal: Halas-tavi mene­dék­ház – Ten­ger­szem-csúcs – Hun­falvy-hágó alatt mene­dék­ház – Pop­rág-tavi mene­dék­ház

Magas-Tát­rai átke­lés Hun­falvy-hágó
Indu­lás: 08:00 – 13:00 Halas-tavi mene­dék­ház
Érke­zés: Ótát­ra­fü­red sik­ló vég­ál­lo­más
Táv: 25,2 km
Szint­kü­lönb­ség: 1770 m
Szint­idő: 10 óra
Neve­zé­si díj: 4000 Ft
Útvo­nal: Halas-tavi mene­dék­ház — Ten­ger­szem-csúcs — Hun­falvy-hágó alat­ti mene­dék­ház — Pop­rád-tavi mene­dék­ház — Osz­ter­va-nye­reg (sed­lo pod Ostr­vou) — Fel­ső turis­ta­út — (Magiszt­rá­le) Szi­lé­zi­ai-ház Ótát­ra­fü­red

Magas-Tát­rai átke­lés Men­gusz­fal­vi-völgy
Indu­lás: 09:00 – 10:00 Csor­bai tó
Érke­zés: Ótát­ra­fü­red sik­ló vég­ál­lo­más
Táv: 31,5 km
Szint­kü­lönb­ség: 1980 m
Szint­idő: 12 óra
Neve­zé­si díj: 4000 Ft
Útvo­nal: Csor­bai-tó — Pop­rád-tavi mene­dék­ház — Hun­falvy-hágó alat­ti mene­dék­ház — Ten­ger­szem-csúcs — Hun­falvy-hágó alat­ti mene­dék­ház — Pop­rád-tavi mene­dék­ház — Osz­ter­va-nye­reg (sed­lo pod Ostr­vou) — Fel­ső turis­ta­út (Magiszt­rá­le) — Szi­lé­zi­ai-ház Ótát­ra­fü­red