A Gömör-Tornai-karszt túrája

A Gömör-Tornai-karszt túrája

2024. szeptember 7. szombat 8:30 - 16:00

Helyszín

Gömör-Torna
Tornai vár, Turniansky hrad, Torna, Szlovákia

GPS: 48.61193, 20.87337

Tarts velünk egy külön­le­ges veze­tett túrá­ra a Fel­vi­dék­re és ismerd meg a Gömör-Tor­nai-karszt egye­dül­ál­ló ter­mé­sze­ti és geo­ló­gi­ai kin­cse­it, mely az egyik leg­gaz­da­gabb nem­ze­ti park­ja a Fel­vi­dék­nek. Az itt talál­ha­tó Szád­elő-völgy az egyik leg­ked­vel­tebb kirán­du­ló­hely, hiszen a völgy mélyén húzó­dó turis­ta­út, majd a fenn­sík­ról táru­ló kilá­tás szám­ta­lan szép­sé­get rej­te­get. A 3 km hosszú és 2–300 m mély völ­gyet hófe­hér mész­kő­szik­la­fa­lak és tor­nyok díszí­tik a lehe­tő leg­kü­lön­bö­zőbb for­mák­ban. A ter­mé­szet sze­rel­me­sei mel­lett azok is örül­het­nek, akik a tör­té­ne­lem iránt is érdek­lőd­nek, hiszen túránk során meg­te­kint­jük a Tor­nai vár marad­vá­nya­it, ahol fel­ele­ve­nít­jük a vár Bebek főúr lánya­i­nak a legen­dá­ját.Túra dátu­ma: 2024.09.07. — szom­bat
Gyü­le­ke­ző: 8.30-kor a Tor­nai vár alat­ti étte­rem par­ko­ló­já­ban — “Reš­ta­u­rá­cia pod hra­dom”
Indu­lás: 9:00
Cél­ál­lo­más: a Tor­nai-vár alat­ti étte­rem par­ko­ló­ja — “Reš­ta­u­rá­cia pod hra­dom”
Szint­idő: 7 óra
Táv: 17 km
Szint: 880 m

Hoz­zá­ve­tő­le­ges meg­ér­ke­zés a cél­ál­lo­más­ra: 16:00
Szol­gál­ta­tá­sok: Cél­ban meleg étel (bog­rá­csos főtt étel), cso­ki
Díja­zás: Okle­vél, kitű­ző
Neve­zé­si díj: 9,- € (A neve­zé­si díj a hely­szí­nen a rajt­ban fize­ten­dő.)
Útvo­nal: Tor­na — Tor­nai vár — Szád­elői-fenn­sík — Szád­elői-völgy — Szád­elő — Tor­na
E‑mail:

Szál­lás­le­he­tő­ség:
Tor­na: Réva pan­zió és étte­rem (35,- Euró fő/éj)
Szá­dal­más: Gra­ná­ri­um (45,- Euró fő/éj)
Szep­si: Prim­ma Hotel (51,- Euró fő/éj)
Szep­si: Fer­di­nand pan­zió és étte­rem (45,- Euró fő/éj)
Szep­si: Orgo­na pan­zió és étte­rem