150 éves az MKE

150 éves az MKE

2023. augusztus 8. kedd 8:00 - 2023. augusztus 13. vasárnap 20:00

Helyszín

Ótátrafüred
Magastátra-Ótátrafüred, Szlovákia

GPS: 49.13905, 20.22038

A Magyar­or­szá­gi Kár­pát Egye­sü­let idén ünnep­li ala­pí­tá­sá­nak 150. évfor­du­ló­ját, ami egy­ben a magyar turis­ta­ság 150 éves ünne­pe is.

Az ala­pí­tás hely­szí­nén, Ótát­ra­fü­re­den 2023. augusz­tus 8–13. között ünnep­ség­so­ro­za­tot tar­tunk. Min­den nap több­fé­le túrát szer­ve­zünk, az ala­pí­tás nap­ján, 10-én emlék­ülést ren­de­zünk Ótát­ra­fü­re­den, Pop­rá­don az MKE által épí­tett Kár­pát Múze­um­ban kiál­lí­tást nyi­tunk meg, meg­ko­szo­rúz­zuk Taraj­kán a Szi­lá­gyi-emlék újra­for­má­zott dom­bor­mű­vét. A túrá­kat a hagyo­má­nyos, Zako­páne – Ótát­ra­fü­red útvo­na­lú Magas-tát­rai átke­lés ren­de­zé­sé­vel zár­juk.

A rész­le­tes prog­ram­ról ITT olvas­hat­tok!