Selmeci Őrjárat Emléktúra — 2024

Selmeci Őrjárat Emléktúra — 2024

A tel­je­sít­mény és a veze­tett túra elsőd­le­ges cél­ja, hogy emlé­ket állít­son a sel­me­ci diák­ság­nak, akik 1918-ban tanú­bi­zony­sá­got tet­tek haza­sze­re­te­tük­ről és köte­les­ség­tu­da­tuk­ról. Meg­em­lé­ke­zünk a két hősi halált halt hall­ga­tó­ról, Bau­merth Károly­ról és Hur­tay György­ről. A túra igyek­szik a lehe­tő leg­töb­bet meg­mu­tat­ni a Sel­me­ci-hegy­ség ter­mé­sze­ti- és ipar­tör­té­ne­ti érté­ke­i­ből. Az útvo­nal érint 6 bánya­ta­vat és továb­bi 3 tóra nyí­lik rálá­tás, melyek mind­egyi­ke az UNESCO világ­örök­sé­gé­nek részét képe­zi.

Bőveb­ben

26. Börzsöny Vándortúra és Forgács Péter vezetett emléktúra

26. Börzsöny Vándortúra és Forgács Péter vezetett emléktúra

Sze­re­tet­tel várunk a Bör­zsöny Akció­cso­port és a Haza­já­ró Egy­let leg­na­gyobb múlt­ra vissza­te­kin­tő tel­je­sít­mény­tú­rá­já­ra, a Bör­zsöny Ván­dor­tú­rá­ra! Immár 26. alka­lom­mal ren­dez­zük meg ezt a túrát, amely­nek házi­gaz­dá­ja ezút­tal Diós­je­nő lesz.

Bőveb­ben

Maderspach Emléktúra — 2024

Maderspach Emléktúra — 2024

Aki már részt vett az eddi­gi meg­hir­de­tett Haza­já­ró Mader­s­pach emlék­tú­rá­kon tud­ja, hogy a zsíl-völ­gyi túrá­ink útvo­na­la évről évre vál­to­zik. Így tudunk iga­zán meg­is­mer­ked­ni a Déli-Kár­pá­tok varázs­la­tos hegy­vi­lá­gá­val, ahol a kivá­ló mér­nök, spor­to­ló, vadá­sza­ti szak­író, Mader­s­pach Vik­tor vadá­szott, ezek a tájak van­nak bemu­tat­va köny­ve­i­ben. Bőveb­ben

Magas-Tátrai átkelés — 2024

Magas-Tátrai átkelés — 2024

Min­den­kit sze­re­tet­tel várunk test­vér egye­sü­le­tünk a Magyar­or­szá­gi Kár­pát Egye­sü­let legen­dás túrá­já­ra. A Magyar­or­szá­gi Kár­pát Egye­sü­let 1873. augusz­tus 10-én ala­kult meg Ótát­ra­fü­re­den, az ország első, a világ hete­dik turis­ta­klub­ja. Erre emlé­ke­zünk az ala­pí­tás helyén. Bőveb­ben

Radnai-havasok túra — 2024

Radnai-havasok túra — 2024

Min­den­kit sze­re­tet­tel várunk júni­us 21–23. között az immár tizen­egye­dik alka­lom­mal meg­ren­de­zés­re kerü­lő gya­log­tú­ránk­ra, a Rad­nai-hava­sok­ba. Túránk ezút­tal a hegy­ség észa­ki gerin­cét és annak több csú­csát, köz­tük a 2189 m magas Puzd­ra csú­csot (Vâr­ful Puzd­re­lor) céloz­za meg.
Bőveb­ben

A Gömör-Tornai-karszt túrája

A Gömör-Tornai-karszt túrája

Tarts velünk egy külön­le­ges veze­tett túrá­ra a Fel­vi­dék­re és ismerd meg a Gömör-Tor­nai-karszt egye­dül­ál­ló ter­mé­sze­ti és geo­ló­gi­ai kin­cse­it, mely az egyik leg­gaz­da­gabb nem­ze­ti park­ja a Fel­vi­dék­nek. Az itt talál­ha­tó Szád­elő-völgy az egyik leg­ked­vel­tebb kirán­du­ló­hely, hiszen a völgy mélyén húzó­dó turis­ta­út, majd a fenn­sík­ról táru­ló kilá­tás szám­ta­lan szép­sé­get rej­te­get. A 3 km hosszú és 2–300 m mély völ­gyet hófe­hér mész­kő­szik­la­fa­lak és tor­nyok díszí­tik a lehe­tő leg­kü­lön­bö­zőbb for­mák­ban. A ter­mé­szet sze­rel­me­sei mel­lett azok is örül­het­nek, akik a tör­té­ne­lem iránt is érdek­lőd­nek, hiszen túránk során meg­te­kint­jük a Tor­nai vár marad­vá­nya­it, ahol fel­ele­ve­nít­jük a vár Bebek főúr lánya­i­nak a legen­dá­ját. Bőveb­ben

Pozsonyi csata emléktúra — 2024

Pozsonyi csata emléktúra — 2024

Pozso­nyi csa­ta emlék­tú­ra 20 (veze­tett)

Hely­szín: Dévény, vár alatt par­ko­ló
Idő­pont: 2024.07.06. 08:30
Táv: 21,2 km
Szint­emel­ke­dés: 343 m
Idő: 7:30 óra
Rész­vé­te­li díj: 1500 Ft

Útvo­nal: Dévény (Devin) — Sand­berg Dévényúj­fa­lu (Devin­ská Nova Ves) — Mor­va-híd — Markt­hof March­damm-kápol­na — Mor­va-híd — Dévény (Devin) dévé­nyi kas­té­lyok — Duna sza­bá­lyo­zá­si emlék­táb­la — Dévé­nyi vár Dévény (Devin), vár alat­ti par­ko­ló

Köte­le­ző elő­ne­ve­zés! Határ­idő: 2024.07.03. szer­da

Hazajáró Szemmel 4. — Könyvbemutató

Hazajáró Szemmel 4. — Könyvbemutató

Min­den­kit sze­re­tet­tel várunk 2024. ápri­lis 30-án 18:00 óra­kor a buda­pes­ti Mil­le­ná­ris Ház­ban a HAZAJÁRÓ SZEMMEL 4. c. képes köny­vünk bemu­ta­tó­já­ra. Köszön­tőt mond: Dobos Meny­hért, a Duna Zrt. volt vezér­igaz­ga­tó­ja. A Haza­já­ró alko­tó­i­val Pata­ki Tamás író, a Demok­ra­ta főmun­ka­tár­sa beszél­get. Bőveb­ben