Az Árpádok nyomában — Dalmácia

Az Árpádok nyomában — Dalmácia

Rend­kí­vü­li aján­lat a Haza­já­ró Egy­let tag­jai részé­re Hor­vát­or­szág fes­tői ten­ger­part­ján fek­vő Omis­ban!
8 nap/7 éjszaka:3–8 fős apart­man­ban (kb.)26.000,- ft/fő helyett 20.000,- ft/­fő-től
2 fős apart­man­ban 35.000,- ft/fő helyett (kb.)26.900,- ft/­fő-től
A Haza­já­ró Egy­let tag­ja­i­nak továb­bi ked­vez­mé­nyek a kör­nyék szá­mos szol­gál­ta­tó­já­nál!

A tér­ség­ben talál­ha­tó magyar emlé­kek­kel fog­lal­ko­zó Haza­já­ró epi­zód alább meg­te­kint­he­tő.

Kér­jük a rész­le­te­kért keres­sék RADNICS ZSUZSIT és elő­re jelez­zék, hogy sze­ret­nék igény­be ven­ni a Haza­já­ró Egy­let tag­ja­i­nak járó ked­vez­mé­nye­ket!

tel.: +385‑9837-0672

e‑mail: " target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=hu&q=http://reservation@activeholidays-croatia.com&source=gmail&ust=1491658505932000&usg=AFQjCNHP1T_lfW2Zuv1lPxjtNyaChccgHw">reservation@activeholidays-croatia.com

-Uta­zás:

egyé­ni­leg, vagy auto­busszal egy­he­tes tur­nus­ban Buda­pest­ről
Ára: 25.700 ft/fő oda-vissza.

-Szállás(A Haza­já­ró Egy­let tag­ja­i­nak 20%, 7 éjsza­kás fog­la­lás  ese­ten 2017 júni­us 17–24. között  továb­bi 10% ked­vez­mény jár az aláb­bi össze­gek­ből!):

A dal­má­ci­ai Omis­ban  2–8 fős apart­ma­nok­ban  max. 400 m‑re a homo­kos strand­tól.   06.17–24. közöt­ti idő­pont­ban min. 4 éjsza­ka
2 sze­mé­lyes  apart­man­ban: 16 euro fő/éjszaka +iden­gen­for­gal­mi adó (12év felett 1 euró/éj)
3–8 sze­mé­lyes  apart­man­ban: 12 euro fő/éjszaka +id.adó

Cso­por­tok­nal min­den 21. fő ingye­nes
Fél­pan­zi­ós lehe­tő­seg!

-Programlehetőségek/szervezetten vagy egyénileg/:

- ingye­nes omi­si város­né­zés
— auto­bu­szos kiran­du­lás: “Az Árpá­dok nyo­má­ban” magyar nyel­vű ide­gen­ve­ze­tő­vel, Trau-Split-Klissza, (Árpád­há­zi Szent Mar­git szü­lő­he­lyén koszo­rú­zás­sal egy­be­köt­ve) (igény ese­tén a spli­ti Szent-Dom­ni­usz szé­kes­egy­ház­ban  szent mise Árpád­há­zi Szent Mar­git tisz­te­le­té­re  magyar nyel­vű pré­di­ká­ci­ó­val.

-Aktiv programok(A Haza­já­ró Egy­let tag­ja­i­nak 10% ked­vez­meny!):

- raft­ing,
— canyon­ing,
— zipline,
— szik­la­fal­má­szás,
— gya­log­tú­rák a Bioko­vo, Mos­or, Omi­si Dina­rok hegyek­ben,
— hajó­ki­rán­du­lá­sok,
— csó­na­ká­zás a Cet­ina folyón.

-Kirán­du­lá­si lehe­tő­seg egyé­ni­leg:

Krka Nem­ze­ti Park, Dub­rov­nik, Makar­ska, Trau, Split, Zara, Klissza