Zsibó

Uticélok / Partium / Szilágyság
Nehézségi szint:
1/10

A Wes­se­lé­nyi csa­lád ősi fész­ke Zsi­bó. Kas­té­lyuk a város felett maga­so­dik. A csa­lád éle­té­be annyi tett sűrű­sö­dött bele, hogy az egy külön tör­té­ne­lem köny­vet meg­ér­ne. Elég, ha az idő­sebb Mik­lós­ra gon­do­lunk, aki kul­tú­ra ápo­ló és író is volt egy­ben. Zabo­lát­lan jel­le­mé­nek köszön­he­tő­en nevez­ték a zsi­bói bölény­nek.

Ma már a blokk­há­zak ural­ják Zsi­bó lát­ké­pét, a refor­má­tus temp­lom szin­te eltör­pül közöt­tük. Kert­jé­ben az árví­zi hajós, ifjabb Wes­se­lé­nyi Mik­lós szob­ra hir­de­ti: Nun­qu­am ret­ro – nem hát­rá­lunk.

Hazajáró epizódban szerepelt: