Zilah

Uticélok / Partium / Szilágyság
Nehézségi szint:
1/10

Az erdé­lyi refor­má­tu­sok köz­pont­ja volt egy­kor Zilah. De neve­ze­tes isko­la­vá­ros híré­ben is állt. A 17. szá­zad­ban ala­pí­tott refor­má­tus kol­lé­gi­u­ma ontot­ta magá­ból a kivá­ló­sá­go­kat. Közü­lük tán a leg­is­mer­tebb, Ady End­re, aki szo­bor­ba önt­ve tekint vissza egy­ko­ri alma máteré­re.

A város leg­ki­vá­lóbb szü­lött­je Wes­se­lé­nyi Mik­lós, aki­nek főté­ri szob­ra azt a pil­la­na­tot örö­kí­ti meg, ami­kor 1848-ban egy job­bágy vál­lá­ra teszi a kezét, s azt mond­ja neki: Mi is sza­ba­dok vagyunk, ezen­túl ti is sza­ba­dok lesz­tek.

Hazajáró epizódban szerepelt: