Zichy Ödön-cseppkőbarlang

Uticélok / Partium / Biharország
Nehézségi szint:
3/10

A csepp­kő­bar­lan­got 1903-ban Handl Károly vas­úti fel­ügye­lő fedez­te fel, majd Veress Ist­ván révi refor­má­tus lel­késszel, és a biha­ri turiz­mus apos­to­lá­val, Czá­rán Gyu­lá­val kezd­ték fel­tár­ni. 1905-ben már fel is avat­ták és a kör­nyék bir­to­ko­sá­ról, a turis­ta­moz­gal­mat támo­ga­tó Zichy Ödön gróf­ról nevez­ték el.

A bar­lang bejá­ra­tá­hoz közel Gróf Zichy Ödön az EKE buz­dí­tá­sá­ra eme­le­tes turis­ta­szál­lót épí­tett, de Tri­a­non után az új gaz­dák nem becsül­ték meg, s a dicső múl­tú épü­let ma is elha­gyot­tan düle­de­zik.

Hazajáró epizódban szerepelt: