Vöröstoronyi-szoros

Uticélok / Erdély / Királyföld
Nehézségi szint:
3/10

Isten tud­ja, hogy az Olt miért éppen itt, a Kár­pá­tok „leg­vas­ta­gabb”, és a leg­na­gyobb átlag­ma­gas­sá­gú hegy­sé­gei között vágott magá­nak utat, hogy a Foga­ra­si-hava­sok és a Lot­ru-hegy­ség között hagy­ja el Erdélyt, s fus­son tovább dél­re, Havas­al­föld irá­nyá­ba. A hadak és keres­ke­dők útja lát­ta a róma­i­ak­tól az erdé­lyi vaj­dá­kon és sze­be­ni szá­szo­kon át a törö­kö­ket és havas­al­föl­di csa­pa­to­kat, de sze­re­pe volt a Rákó­czi, majd az 1849-es sza­bad­ság­harc­ban is, és szem­ta­nú­ja volt annak is, ami­kor 1916-ban itt ver­tük vissza a ránk törő román sere­get.

Hazajáró epizódban szerepelt: