Velike vára

Velike vára

Uticélok / Délvidék / Szlavónia
Nehézségi szint:
4/10

„Veli­ka nagy falu, mely mint­egy két kilo­mé­ter­nyi hosszan fész­ke­lő­dött be a Veli­an­ka patak szűk völ­gyé­be. Az ember akár azt hihet­né, hogy vala­mi alpe­si völgy­ben áll. De Veli­ká­nak nem­csak a táj­ké­pi szép­sé­ge lebi­lin­cse­lő, hanem az a sok tör­té­ne­ti emlék is meg­ra­gad­ja a figyel­met, melyet a tisz­tes isten­há­za látá­sa tár elénk.” (Hodin­ka Antal: Pozse­ga és vidé­ke, 1901)

A Papuk déli völgy­be­já­ra­tá­nál strá­zsá­ló szép fek­vé­sű Veli­ke fölött egy ősi vár rom­jai omla­doz­nak. Mere­dek erdei ösvény vezet a helyi­ek által csak Török­vár­nak emle­ge­tett tekin­té­lyes romok­hoz. A várat még a tatár­já­rás ide­jén épít­tet­ték a Pozse­ga-hava­sa egyik merész kiszö­gel­lé­sé­re, de nem tudott ellen­áll­ni az osz­mán­nak. 1532-ben tör­tént, hogy Kőszeg ost­ro­má­ból vissza­tér­té­ben, egy török csa­pat – ha már itt járt – elfog­lal­ta. A török után csak rom­jai marad­tak. A falu­ban álló kato­li­kus temp­lo­mot Szent Ágos­ton tisz­te­le­té­re szen­tel­ték, való­szí­nű­leg a 13. szá­zad máso­dik felé­ben épült. A falu­ban a Geo­p­ark szék­he­lye mel­lett talál­juk a Pan­non Ten­ger Házát, amely­ben inter­ak­tív és mul­ti­mé­di­ás esz­kö­zök segít­sé­gé­vel ismer­het­jük meg a mio­cén kori Pan­non-ten­ger élő­vi­lá­gát. Szin­tén a falu­ban talál­juk az Adre­na­lin par­kot, amely­nek kaland­pá­lyá­in is kipró­bál­hat­juk magun­kat.

A jel­vény­szer­ző moz­ga­lom iga­zo­ló­pont­ja a vár.
Magas­ság: 408 m
Nyit­va: 0–24
Meg­kö­ze­lí­tés: a falu­ból a piros kör jel­zé­sen, a Cira­ki­je­va utcá­ból (600 méter; 20 perc; 114 méter szint­emel­ke­dés).

Hazajáró epizódban szerepelt: