Vasláb-hegység (Fekete-Rez, Maros-forrás)

Uticélok / Székelyföld / Gyergyószék
Nehézségi szint:
4/10

Rövid, de mere­dek kap­ta­tó után a Csí­kot Gyer­gyó­tól elvá­lasz­tó Vas­lá­bi-hegy­ge­rinc egyik fő csú­csán, a Feke­te-Rez tete­jén talál­juk magun­kat. A fenyők övez­te tenyér­nyi csúcs­tisz­tás nem sok kilá­tás­sal kecseg­tet. Hald­junk tovább a Feke­te-Rez dél­nyu­ga­ti olda­lá­ba, a páf­rá­nyos őser­dő­be, mely­nek mélyén Erdély leg­na­gyobb folyó­ja buk­kan elő. A Maros, mely itt még csak kicsi ér.

Tovább­ha­lad­va a Maros-men­ti feny­ves­ben vissza­té­rünk a Feke­te-Rez szé­les pusz­tá­já­ra, ahon­nan cso­dás kilá­tás nyí­lik a Gyer­gyói-meden­cé­re.

Hazajáró epizódban szerepelt: