Várhegy Üdülő — Sátoraljaújhely

Várhegy Üdülő — Sátoraljaújhely

Uticélok / Felvidék

Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

Egy pohár tokaji bor (felnőtteknek): ajándék

Hűtőmágnes (gyerekeknek): ajándék

Kizárólag csoportokat fogadunk; felnőtteknek 1 pohár tokaji bor, gyermekeknek 1 hűtőmágnes az ajándék.

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Ignácz András

3980 Sátoraljaújhely
Oremus u. 10.
(Magyarország)

GPS: 48.38738, 21.63595

Telefonszám:

0630/9584926 - Ignácz András
0647/321344

Weboldal:

http://zemplen.hu/varhegy

E-mail:A Vár­hegy Üdü­lő 300 méter maga­san egy 5 hek­tá­ros ősfeny­ves­ben helyez­ke­dik el, gyö­nyö­rű kilá­tás­sal Sáros­pa­tak­ra és a Bod­rog­köz­re. Sátor­al­ja­új­hely Magyar­or­szág észak-kele­ti részén, a Zemp­lé­ni-hegy­ség­ben fek­szik. Meg­kö­ze­lí­te­ni vonat­tal a Buda­pest-Mis­kolc-Sze­rencs-Sátor­al­ja­új­hely vona­lon, köz­úton Mis­kolc­tól a 37. szá­mú főúton lehet­sé­ges. A Vár­hegy Üdü­lő 138 db szo­bá­ban egy­szer­re 480 főnek tudunk szál­lást és étke­zést biz­to­sí­ta­ni. 46 db 4–5‑8 ágyas kom­fort nél­kü­li szo­ba és 90 db zuhany­zó­val, wc-vel fel­sze­relt szo­ba talál­ha­tó. A ven­dé­gek elhe­lye­zé­se 8 db üdü­lő­pa­vi­lon­ban és egy 20 szo­bás (50 fős) hotel­ben tör­té­nik. Egy üdü­lő­pa­vi­lon 350 m2-es(téglaépület), mely­ben közé­pen egy 90 m2-es tár­sal­gó helyez­ke­dik el, ebből nyíl­nak a szo­bák. A Vár­hegy Üdü­lő kizá­ró­lag cso­por­to­kat fogad, kivá­ló­an alkal­mas tábo­rok, erdei isko­lák, eskü­vők meg­ren­de­zé­sé­re.