Vargyas

Vargyas

Uticélok / Erdély
Nehézségi szint:
2/10

Var­gyas 1820-ban épült uni­tá­ri­us temp­lo­má­ban a hagyo­má­nyos orna­men­ti­ká­val díszí­tett fes­tett kazet­ták, kar­zat­mell­vé­dek és padok jel­zik, hogy a nagy­köz­ség egy­ben a népi fara­gó­mes­te­rek és bútor­fes­tők biro­dal­ma is.

Nem­csak Var­gyas, de egész Erdély közép­ko­ri tör­té­nel­me elvá­laszt­ha­tat­lan a köz­sé­get évszá­za­do­kon át bir­tok­ló Dani­el csa­lád tör­té­ne­té­től. A külön­bö­ző stí­lus­je­gye­ket magán hor­do­zó kas­té­lyuk Erdő­vi­dék egyik leg­nagy­sze­rűbb épí­tett örök­sé­ge. A Dani­e­lek több mint 600 éven át lak­ták, ám a hábo­rú után elhagy­ni kény­sze­rül­tek régi örök­sé­gü­ket. A kom­mu­nis­ták meg, ahogy szok­ták, álla­mi gaz­da­ság­gá tet­ték a kas­télyt és juho­kat is tar­tot­tak az ősi falak között. Az épü­let ma az esz­ter­go­mi önkor­mány­zat tulaj­do­na­ként vár­ja sor­sa jobb­ra for­du­lá­sát.

A főut­cán emel­ke­dik Var­gyas egyik leg­újabb­ko­ri épí­tett büsz­ke­sé­ge, a Mako­vecz Imre által ter­ve­zett refor­má­tus temp­lom, ami az Árpád-kori temp­lom alap­ja­i­ra épült. Az épít­ke­zés során egy ősi, rovás­sal díszí­tett keresz­te­lő­me­den­ce került elő, ami ma a temp­lom­ban lát­ha­tó.

Hazajáró epizódban szerepelt: