Várfalva

Uticélok / Erdély / Erdélyi-Hegyalja
Nehézségi szint:
2/10

Hatá­rá­ban egy­kor igen jelen­tős föld­vár állt, mely a közép­kor­ban ispá­ni vár, majd vár­me­gye­szék­hely is volt. Ám a tatá­rok hamar meg­tör­ték fény­ko­rát. Az Ara­nyos sík­ját őrző ősi vár az enyé­sze­té lett. Olyan föl­dön járunk, ahol már nem a kele­ti hadak­kal, hanem a közönnyel, a fizi­kai és lel­ki kiüre­se­dés­sel kell harc­ba száll­nunk. Ezek­re az új kihí­vá­sok­ra ad remény­te­li választ Vár­fal­va új vára, az Erdé­lyi Kár­pát Egye­sü­let ara­nyos­szé­ki turis­ta bázi­sa, nemes egy­sze­rű­ség­gel az EKE vár.

Az EKE 2012-ben vásá­rolt meg egy 150 éves szé­kely paraszt­há­zat a hoz­zá tar­to­zó bir­tok­kal és mel­lék­épü­le­tek­kel. Azóta kalá­ká­ban épí­tik-szé­pí­tik-bőví­tik váru­kat, az EKE tor­dai osz­tá­lyá­nak koor­di­ná­lá­sá­val.

Hazajáró epizódban szerepelt: