Uzon

Uzon

Uticélok / Erdély
Nehézségi szint:
2/10

A hagyo­mány úgy tart­ja, Úz vezér­nek volt szál­lás­te­rü­le­te itt, a Feke­te­ügy jobb part­ján. Uzon sza­bad szé­kely népe és temp­lo­muk aztán sok viszon­tag­sá­gon men­tek keresz­tül.

A Bél­di­ek uzo­ni bir­to­kán Három­szék főka­pi­tá­nya, Bél­di Pál is mene­dé­ket nyert egy­kor, aki­től Mikes Kele­men három­szé­ki főka­pi­tány­ra szállt a bir­tok a 17. szá­zad­ban. A kas­tély utol­só tulaj­do­no­sa Mikes Kele­men­né Bél­di Emma volt. Aztán jöt­tek a kom­mu­nis­ták, hogy vég­képp eltö­röl­jék a múl­tat. De a csil­la­gok járá­sa vál­to­zó: a messzi­ről jött láto­ga­tót ma újra a régi bir­to­kos Mikes csa­lád sar­ja, Zsig­mond fogad­ja.

Az uzo­ni kúri­á­ban szín­vo­na­las kiál­lí­tás fogad­ja az erre járót, ami az Erdé­lyi Feje­de­lem­ség kor­sza­kát mutat­ja be.

Hazajáró epizódban szerepelt: