Perecseny

Perecseny

Uticélok / Kárpátalja / Ung
Nehézségi szint:
2/10

A Tur­ja és az Ung egye­sü­lé­sé­nél fek­szik Pere­cseny. Világ­ren­ge­tő ese­mé­nyek híján Per­cseny köz­pont­já­ban egy, a 19. szá­zad ele­jén élt lel­ki­is­me­re­tes pos­tás­nak, Feke­te Fedir­nek állí­tot­tak emlé­ket a falu köz­pont­já­ban.

Volt idő, ami­kor a vidék bir­to­ko­sai a Schön­bor­nok vol­tak, róluk nevez­ték el a tur­ja­vá­gá­si par­kot, amely a monar­chia idil­li kor­sza­kát idé­zi meg.

A szí­vet melen­ge­tő tér­kép mel­lett a tor­nyos bejá­ra­ti kapun a magyar címer és zász­ló is arra emlé­kez­tet: a vidék egy­kor a koro­na észak­ke­le­ti ékes­sé­ge volt.

Belép­ve a gyö­nyö­rű liget­er­dő­be, a sétány egy mesés tóhoz vezet. Part­ján még a pado­kat is magyar címer díszí­ti. A dal­mát fenyő­vel körül­vett Túr-tó kör­vo­na­la az Osztrák–Magyar Monar­chia 1867-es tér­ké­pét idé­zi.

De hogy ebből a béke­be­li kör­nye­zet­ből se hiá­nyoz­zon egy kis szür­re­a­lizz­mus, azért helyet kap­tak itt a szov­jet múlt hagya­té­kai is.

Hazajáró epizódban szerepelt: