Túra a Sárkány-csúcsra

Uticélok / Kárpátalja / Máramaros
Nehézségi szint:
5/10

A Visói-hava­sok for­ma­kin­cse is iga­zol­ja, mennyi­re vál­to­za­tos táj fogad­ja az ide láto­ga­tót. Amíg a Torony­ága tömb­je vul­ká­ni ere­de­tű, addig a Sár­kány-csúcs mész­kő­ből épül fel, amit a gal­lér­ján elő­buk­ka­nó jel­leg­ze­tes fehér szir­tek is jelez­nek.

De ami a Sár­kány­ra veze­tő túrát iga­zán fel­eme­lő­vé teszi, az a déli szom­széd­vár, a Rad­nai-hava­sok lát­vá­nya. A Visó-völ­gyén túli hegy­ség fel­hő­kar­co­ló szik­la­or­ma­i­val, az Ünő-kőtől a Hor­thy csú­csig húzó­dó főge­rin­cé­vel egé­szen lenyű­gö­ző para­vá­nul szol­gál. Az Ünő-kő éles orma talán erről az oldal­ról a leg­mar­kán­sabb.

Az utat tör­pe­fe­nyők nehe­zí­tik. Ha vala­ki úgy dönt, hogy hátat for­dít­va a Rad­nai-hava­sok­nak, a dél­ke­le­ti végé­ből, a Bor­sai-hágó­ból lát neki a Mára­ma­ro­si-hava­sok bejá­rá­sá­nak, egy­ből egy impo­záns, de vad és átha­tol­ha­tat­lan hegy­tömb­be ütkö­zik. Akár­hogy is néz­zük, épp ez az érin­tet­len­ség és fel­tá­rat­lan­ság az érté­ke és szép­sé­ge ennek a hegy­ség­nek.

Hazajáró epizódban szerepelt: