Túra a Nyers-kőre

Uticélok / Partium / Biharország
Nehézségi szint:
4/10

Kelet felé tart­va Bihar­ró­sa felett, a Farok-hegyen a hegy­ség rit­ka turis­ta­szál­lá­sa­i­nak egyi­ke, a Moha és Páf­rány magyar kéz­ben lévő turis­ta­ház vár­ja a meg­fá­radt ván­dort. A ház remek kiin­du­ló­pont­ja a Király­er­dő dél­ke­le­ti nyúl­vá­nyá­ra, a Kis­be­lé­nye­si-hegy­cso­port­ra indu­ló túrá­nak. Az 1000 méter fölé nyú­ló Hold­rin­ga­tó-csúcs alatt egy kivé­te­les ter­mé­sze­ti kép­ződ­mény rej­tő­zik. A Nyers-kő szik­lá­ja alat­ti réten van a vidék leg­na­gyobb pol­je kép­ződ­mé­nye.

A hegyek­kel kör­be­zárt hatal­mas kiter­je­dé­sű mélye­dé­sen, mint egy óri­á­si kádon keresz­tül fut végig a patak, ami aztán a Nyers­kői-víz­nye­lő bar­lang­ban tűnik el.

Hazajáró epizódban szerepelt: