Túra a Mária-kőre

Uticélok / Székelyföld / Gyergyószék
Nehézségi szint:
5/10

A Mária-kőre sűrű feny­ves­ben vezet az út. A túra első állo­má­sa a mész­kő­szirt déli kilá­tó­ja. Alat­tunk a mély­ben Kis-Békás-szo­ros, szem­ben a fölé maga­so­dó Szur­dok-kő, távo­labb a Kis-Békás kiszé­le­se­dő völ­gye terül el. Ott ül az ölé­ben Alsó­kis­bé­kás elszórt tanya­vi­lá­ga. A XIX. szá­zad végén ebben a völgy­ben még fűré­szek dol­goz­tak, a faárut a patak men­ti faúsz­ta­tó csa­tor­nán szál­lí­tot­ták le, ám a víz elsöp­rő ere­je mára az épít­mény nyo­ma­it is elmos­ta.

Tovább­hald­va egy újabb kilá­tó­pont­ra, a Feke­te-torony­ra érünk. Ami­lyen monu­men­tá­lis­nak hat­nak a Békás-szo­ros szik­la­fa­lai oda­lent­ről, olyan szé­dí­tő­ek a mély­sé­gei ide­fent­ről. Ezek­re a szir­tek­re már keve­sebb turis­ta merész­ke­dik fel.

Hazajáró epizódban szerepelt: