Túra a Godján vadonjába

Uticélok / Erdély / Hunyad
Nehézségi szint:
5/10

A Szár­kő, a God­ján és a Retyez­át-hegy­ség hatá­rá­ról, a Gura Apei víz­tá­ro­zó­tól indul túránk a Kis-Lepus­nyik patak völ­gyé­ben. A sebe­sen zúgó patak lenyű­gö­ző lát­vány, de figyel­ni kell, mert a völ­gyé­ből egy jel­zet­len, szűk ösvény kanya­ro­dik fel mere­de­ken a Bor­esz­ku tömb­jé­re.

A vegyes erdő­ből szin­te átme­net nél­kül már­is a gyep­ha­vas régi­ó­ba érke­zünk. Az egész God­ján­ra jel­lem­ző, hogy a tör­pe­feny­ve­sek csak szór­vány­ban for­dul­nak elő háta­in. A pász­tor­ko­dás nagy részü­ket kiir­tot­ta.

A Bor­esz­ku gerin­cé­ről nagy­sze­rű kör­ki­lá­tás nyí­lik. Szem­ben a Retyez­át foga­zott gerin­cei emel­ked­nek.

A hava­si lege­lők­kel fedett gerinc nem éles és kitett, de azért bőven mutat magas­he­gyi, elje­ge­se­dett for­má­kat. Kele­ti olda­lán merész szik­la­fa­lak sza­kad­nak le, s kat­la­na mélyé­ben még ten­ger­sze­met is őriz.

A Nagy-Bor­esz­ku­ról a főge­rinc­re átve­ze­tő sza­kasz elég­gé lapos és több helyen is leala­cso­nyo­dik. Így köröt­tünk még mar­kán­sab­bul hat­nak a God­ján maga­sabb, fel­hő nyal­dos­ta ormai.

Az utol­só mélyebb nye­reg után egy masszív emel­ke­dő követ­ke­zik. Ez vezet fel min­ket a Gal­be­na csú­csá­ra, ami már főge­rin­cet jelen­ti. Érde­mes a Miku­za alat­ti szé­les nye­reg­ben tábo­roz­ni. A God­já­non bár­hol lehet sáto­roz­ni, hiszen ez nem a turis­ták hegye. Az erre­já­ró ván­dor útja során szin­te sen­ki­vel nem talál­ko­zik, eset­leg egy-két pász­tor­ku­tyá­val.

Innen a Szker­só csú­csá­ra, majd a Mor­áru tömb­je felé hala­dunk tovább. A Mora­ru csú­csa alatt, szé­pen kiraj­zo­lód­nak a gla­ci­á­lis kor­sza­kok God­ján­ra jel­lem­ző for­ma­kin­csei: kár­fül­kék, moré­na­sán­cok és ten­ger­sze­mek éke­sí­tik a tájat. Innen hosszú emel­ke­dő után érjük el a hegy­ség tete­jét, a Gugu ormát.

Hazajáró epizódban szerepelt: