Trogir

Uticélok / Délvidék / Dalmácia
Nehézségi szint:
2/10

Vagy­is Trau. IV. Béla itt lelt mene­dék­re a tatá­rok elől. 1105-ben Trau is meg­hó­dolt Kál­mán király sere­ge előtt és a 14. szá­za­dig — mint sza­bad kirá­lyi város — a Magyar Király­ság része volt.

A pál­ma­fás ten­ger­par­ti sétány szeg­le­té­ben a Kamer­len­go-erő­döt meg Nagy Lajos kirá­lyunk vet­te be siker­rel.

A kis szi­ge­tet kitöl­tő óvá­ros régi fénye máig nem kopott meg, közép­ko­ri han­gu­la­ta ma már a világ­örök­ség része. Nyü­zsög a magyar emlé­kek­től. A Szent Lőrinc szé­kes­egy­há­zat a 14. szá­zad­ban kezd­ték épí­te­ni, hason­ló­sá­got mutat a jáki temp­lom­mal. Ami nem vélet­len, hiszen egy­kor Tre­gu­la­nus püs­pök épí­tet­te, aki Magyar­or­szág­ról került Trau­ba. Talán ez Közép-Dal­má­cia leg­szebb temp­lo­ma.

Hazajáró epizódban szerepelt: