Torja

Uticélok / Székelyföld / Csíkszék
Nehézségi szint:
2/10

Fel­ső­há­rom­szék egyik leg­na­gyobb és leg­ré­geb­bi tele­pü­lé­se a báró Apor csa­lád ősi fész­ke Tor­ja. A csa­lád 17. szá­za­di kas­té­lyát a kom­mu­nis­ták álla­mo­sí­tot­ták, de miu­tán vissza­pe­rel­ték, vissza is köl­töz­tek az ősi falak közé.

Az Apo­rok erdé­lyi vaj­dát, ispánt, főve­zért és szá­mos kivá­ló haza­fit adtak Erdély­nek. Talán a leg­is­mer­tebb sar­juk, Apor Péter író volt.

A tor­jai szé­ke­lyek már bele­szü­let­tek a fara­gás művé­sze­té­be. Van, ami­ben Tor­ja világ­el­ső. Ez pedig nem más, mint a helyi Pet­hő Sán­dor alko­tá­sa, a világ leg­na­gyobb kop­ja­fá­ja, amely egész pon­to­san 15 méter 15 cen­ti magas.

Nem­csak a kop­ja­fa a leg­na­gyobb itt a vilá­gon, de itt készült a leg­na­gyobb túró­spu­lisz­ka, és per­sze hogy itt áll a leg­na­gyobb szé­kely­ka­pu is.

Hazajáró epizódban szerepelt: