Torda

Uticélok / Erdély / Erdélyi-Hegyalja
Nehézségi szint:
2/10

Szebb napo­kat is látott a római kor óta lakott Tor­da. A város ma már csak töre­dé­ke­i­ben őrzi emlé­két azok­nak az évszá­za­dok­nak, ami­kor még – főleg a sónak köszön­he­tő­en – nem­csak Erdély, de a Magyar Király­ság egyik köz­pont­ja volt.

A közép­kor­ban és a kora újkor­ban kulcs­fon­tos­sá­gú sze­rep jutott Tor­dá­nak, hiszen a plé­bá­nia­temp­lom­ban össze­sen 127 ország­gyű­lést tar­tot­tak, melyek közül a leg­hí­re­sebb az 1568-as. Ekkor mond­ták ki a négy bevett val­lás (a római kato­li­kus, az evan­gé­li­kus, a refor­má­tus és az uni­tá­ri­us) sza­bad val­lás­gya­kor­lá­sát.

Tor­dán is van mit keres­nie az ide­lá­to­ga­tó haza­já­ró­nak. A Wes­se­lé­nyi-ház­ban szü­le­tett a magyar roman­ti­kus iro­da­lom apos­to­la, Jósi­ka Mik­lós báró. Róla nevez­ték el a jövőt épí­tő magyar­ság egyik szel­le­mi bázi­sát, az elmé­le­ti líce­u­mot is.

1849 júli­u­sá­ban tör­tént hogy egy kis csa­lád érke­zett az ótor­dai refor­má­tus pap­lak­hoz. A csa­lád­fő fele­sé­gét és kis­fi­át a refor­má­tus lel­kész­re bíz­ta, aztán tovább sie­tett, hogy csat­la­koz­zon Bem sereg­éhez. De hiá­ba vár­ták vissza, Pető­fi Sán­dor örök­re eltűnt a seges­vá­ri harc­me­zőn…

1944 őszén a II. világ­há­bo­rú egyik leg­vé­re­sebb ütkö­ze­te zaj­lott hatá­rá­ban, ami­kor a magyar és német erők váll­vet­ve küzd­ve egy hónap­ra meg­akasz­tot­ták az áru­ló romá­nok­kal az ország­ra törő szov­jet Vörös Had­se­reg elő­re­nyo­mu­lá­sát. A tor­dai csa­tá­ban több mint 2500 magyar halt hősi halált.

Hazajáró epizódban szerepelt: