Törcsvár

Uticélok / Erdély / Barcaság
Nehézségi szint:
3/10

A Törcs­vá­ri-szo­ros előtt áll a hegyen, Erdély egyik leg­épeb­ben meg­ma­radt vára, amit még Nagy Lajos épít­te­tett 1377-ben. Egy­kor a Magyar Király­ság hatá­rát védő erős­ség volt. II. Ulász­ló a várat és a hoz­zá tar­to­zó fal­va­kat 1498-ban zálog­ba, majd  más­fél­száz év múl­va pedig II. Rákó­czi György örö­kös bir­to­kul Bras­só váro­sá­nak adta, de kikö­töt­te, hogy a vár­ban feje­del­mi őrség és min­dig magyar vár­nagy legyen.

A vár­kas­tély Tri­a­non után a román kirá­lyi csa­lád nya­ra­ló­he­lye lett, majd jöt­tek  a kom­mu­nis­ták, és elül­döz­tek innen min­dent, ami fen­sé­ges. Így tör­tént, hogy Törcs­vár ma már nem kirá­lyok­ról és feje­del­mek­ről híres, hanem a legen­dák­ból ismert Vlad Tepes­ről, azaz Dra­cu­la gróf­ról, aki állí­tó­lag egy idő­ben e falak között élte film­be illő éle­tét.

Hazajáró epizódban szerepelt: