Tiszaveresmart

Uticélok / Kárpátalja / Máramaros
Nehézségi szint:
2/10

A Veres­mar­ti, majd a Pogány csa­lád egy­ko­ri bir­to­kán ma már nem a magya­rok, még csak nem is a ruszi­nok alkot­ják a több­sé­get. A Szap­lon­czai-udvar­ház is gyá­mol­ta­la­nul ten­gő­dik. Előbb az ura­sá­gok, utóbb az isko­la is kiköl­tö­zött a falai közül. Nincs elég magyar gyer­mek Veres­mar­ton.

Az apró szór­vány­fa­lu magyar éle­te a római kato­li­kus temp­lom­ba húzó­dott vissza.

Hazajáró epizódban szerepelt: