Temesfő (Weidenthal)

Uticélok / Délvidék / Krassó-Szörény
Nehézségi szint:
2/10

A népi épí­té­sze­ti gyöngy­sze­me­it őrző fal­vacs­ka, ahol még az 1950-es évek­ben is műkö­dött német nyel­vű isko­la, ma már újgaz­dag romá­nok turisz­ti­kai köz­pont­ja. Hatá­rá­ban a Drei Wäs­sert, a „Három víz tavát” három for­rás vizé­nek a fel­duz­zasz­tá­sá­val hoz­ták lét­re, a resi­ca­bá­nyai vas­mű áram­el­lá­tá­sá­ra.

A kör­nyék­be­li apró tele­pü­lé­sek vonz­ere­jét ragyo­gó ter­mé­sze­ti kör­nye­ze­tük, a Sze­me­nik maga­sabb régi­ó­i­nak közel­sé­ge adja.

Hazajáró epizódban szerepelt: