Tászok-tető

Uticélok / Székelyföld / Gyergyószék
Nehézségi szint:
3/10

A Tászok-tető ősi kul­ti­kus hely, az úgy­ne­ve­zett „írott kövek­ről” neve­ze­tes. A 20. szá­zad ele­jén nyolc darab rovott kőtöm­böt talál­tak itt. A 6. szá­zad­ra datált fel­ira­to­kat kuta­tók, régé­szek és tör­té­né­szek is tanul­má­nyoz­ták, ám jelen­tés­tar­tal­mu­kat máig nem sike­rült meg­fej­te­ni. A román kom­mu­nis­ták per­sze min­dent meg­tet­tek, hogy eltün­tes­sék a nyo­mo­kat; egy részü­ket fel­rob­ban­tot­ták, és a sala­má­si isko­la alap­já­ba is került belő­lük. De a szé­ke­lyek tuda­tá­ból nem lehe­tett kitö­röl­ni őse­ik egy­ko­ri szent helye, a Tászok-tető szel­le­mét.

Hazajáró epizódban szerepelt: