Tarnócz Vendégház — Ipolytarnóc

Tarnócz Vendégház — Ipolytarnóc

Uticélok / Felvidék / Nógrád

Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

A szállásdíjból: 10%

Minden HHTE tag és egy fő részére.

Üdvözlő ital: ajándék

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Petikné Péter Erika

3138 Ipolytarnóc
Petőfi út 6.
(Magyarország)

GPS: 48.23875, 19.62711

Telefonszám:

00 36 30 638 0223
06 32 454 039

Weboldal:

http://tarnoczvendeghaz.hu/

E-mail:A Tar­nócz Ven­dég­ház 2014-ben kezd­te meg műkö­dé­sét a világ­hí­rű Ipoly­tar­nó­con. A Palóc Pom­pe­ii-ként is emle­ge­tett tele­pü­lés a hatá­rá­ban talált ősma­rad­vá­nyok­ról vált híres­sé.

Az ide láto­ga­tó­kat azon­ban még szá­mos egyéb ter­mé­sze­ti és épí­tett érték vár­ja. A közel­ben lévő varázs­la­tos túra­út­vo­na­lak, várak, kas­té­lyok, temp­lo­mok, für­dők, sípá­lyák, a palóc kony­ha és kul­tú­ra reme­kei mind az aktív kikap­cso­ló­dást szol­gál­ják. A kris­tály­tisz­ta leve­gő és a ter­mé­szet csend­je garan­tál­ja a test és a lélek fel­töl­tő­dé­sét.

A Tar­nócz Ven­dég­ház (külön für­dő­vel és illem­hellyel ellá­tott), két 3 ágyas, illet­ve egy 4 ágyas szo­bá­val ren­del­ke­zik.

A pin­ce­szin­ten han­gu­la­tos étkező/közösségi tér vár­ja a ked­ves szál­ló­ven­dé­ge­ket.

A Ven­dég­ház nagy mére­tű terasszal és hatal­mas kert­tel ren­del­ke­zik.

A hatal­mas kert­ben filagória/kerékpár táro­ló, sza­lon­na­sü­tő, ker­ti játé­kok, illet­ve a nyá­ri meleg­ben meden­ce áll ven­dé­ge­ink ren­del­ke­zé­sé­re.

Csa­lá­dok­nak is ide­á­lis, baba­ba­rát szál­lás­hely.

Kará­csony­kor és Hús­vét­kor csak az egész házat van lehe­tő­ség fog­lal­ni!

Egyéb szol­gál­ta­tá­sa­ink: TV, hűtő, ingye­nes autó­par­ko­ló, x‑box, dvd, ker­ti játé­kok, ingye­nes WiFi.

Kül­de­té­sünk, hogy a hoz­zánk láto­ga­tó ven­dé­gek átél­jék a palóc varázs­la­tot, amely meg­tes­te­sül a táj­ban, az itt élő embe­rek ven­dég­sze­re­te­té­ben és a kalan­dok­kal kecseg­te­tő lát­ni­va­lók­ban egy­aránt.

A szál­lás díja: 3500 Ft/fő/éj