Talabor-völgy: Árpád-vonal bunkerek

Talabor-völgy: Árpád-vonal bunkerek

Uticélok / Kárpátalja / Máramaros
Nehézségi szint:
3/10

A Kár­pá­tok szűk, vad­re­gé­nyes kele­ti átjá­rói min­dig is kivá­ló, ter­mé­sze­tes védel­met nyúj­tot­tak a betö­rő ellen­ség­gel szem­ben. Az út men­ti harc­ko­csi­aka­dá­lyok már a Kár­pát­al­ja 1939-es vissza­té­ré­se után, a Szov­jet­uni­ó­val szem­ben a kele­ti hatá­ron kiépí­tett védel­mi vona­lat jel­zik. Az Árpád-vonal Tala­bor-men­ti bun­ke­rei hazánk védel­me helyett saj­nos ma már csak a turiz­must szol­gál­ják. Tan­ös­vé­nyen jár­hat­juk végig vas­be­ton szer­ke­ze­tű erőd­rend­szer marad­vá­nya­it.

Hazajáró epizódban szerepelt: